CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr inż. Maksymilian Kochański

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne, Nauki społeczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Ekonomia i finanse
Języki:angielski, polski, francuski, rosyjski
Główna afiliacja:CBI Pro-Akademia

Profil

Stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskał na Politechnice Warszawskiej (z wyróżnieniem). Absolwent energetyki na tej samej uczelni (summa cum laude) oraz ekonomii, finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, a także managera projektów badawczych CBI Pro-Akademia. Jest również ekspertem Komisji Europejskiej (Research Executive Agency) w ramach programu Horyzont Europa oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Pełni funkcję członka Komitetu Sterującego Programu Strategicznego "Nowe Technologie w zakresie Energii", relizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o budżecie ponad 800 mln zł. Posiada doświadczenie w recenzowaniu artykułów w czasopismach naukowych: Energy, Energy Policy, Energy Research & Social Science, Energies, International Journal of Environmental Research and Public Health, Sustainability.

Zainteresowania naukowe:

 • zastosowania big data analytics w energetyce,
 • smart grids,
 • energetyka zrównoważona środowiskowo,
 • ekonomia energetyki,
 • behawioralne determinanty efektywności energetycznej.

Stypendia zagraniczne:

 1. Królewski Instytut Technologiczny w Melbourne - RMIT University (Australia),
 2. Northeastern Illinois University w Chicago (USA),
 3. Duński Uniwersytet Techniczny w Kopenhadze (Dania),
 4. Politechnika w Akwizgranie (RWTH Aachen) (Niemcy)
 5. Uniwersytet Alberty (Kanada).

​Nagrody naukowe:

 1. Laureat nagrody Ministra Edukacji i Badań Republiki Federalnej Niemiec dla młodych naukowców prowadzących badania związane ze zrównoważonym rozwojem - Green Talent Award,
 2. Laureat nagrody "Innowator Mazowsza" w kategorii "Innowacyjny Naukowiec" w konkursie organizowanym przez Województwo Mazowieckie,
 3. Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w dyscyplinach naukowych: energetyka, ekonomia oraz finanse i rachunkowość,
 4. Wielokrotny laureat stypendiów Rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.

Uprawnienia zawodowe:

 1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich - świadectwo kwalifikacji w zakresie pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenegetycznych do 1 kV 
 2. Urząd Dozoru Technicznego - certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, kotłów i pieców na biomasę oraz pomp ciepła
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - wpis do rejestru konsultantów Krajowej Sieci Innowacji w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 4. AXELOS - certyfikat PRINCE2®Foundation, potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2®.

Ekspert w projektach

Wartość dodana EWT dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

EURIS
European Collaborative and Regional Open Innovation Strategies

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Prószków

Efektywność działania klastrów energetycznych w regionie wyszehradzkim

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konstantynów Łódzki

Step by step commitments for energy savings

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olkusz

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zduńska Wola

CO2URIER
Bezemisyjne usługi kurierskie

FEEDSCHOOLS
Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

KETBIO
Nowy model klastrowy zbliżający wyniki badań w obszarze biotechnologii do rynku i społeczeństwa

SMART4NZEB
Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów (...)

NEWTRENDS
Nowe trendy w modelowaniu zapotrzebowania na energię

Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

Biosens4PrecisionMastitis
Biosensory kanałowe wspierające podejście rolnictwa precyzyjnego (...)

nZEB Ready
Zwiększenie gotowości rynku do wdrożenia budynków
o niemal zerowym zużyciu energii

SmartFood
Angażowanie mieszkańców
w różnorodność żywnościową w miastach

NiCE
Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

EcoReadyMasuria
Współtworzenie odpornych systemów żywnościowych dla Europy Środkowej
i Wschodniej

REUSE2030
Kształtowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu poprzez modele gospodarki o obiegu zamkniętym

Członek zespołów projektowych

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Innowacje - Środowisko - Energetyka. Zamień myślenie na wdrożenie!

Łódzkie Energetyczne

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Baza wiedzy

Postery
Monografie
Raporty
Artykuły
Prezentacje