CBI Pro-Akademia

Kontakt

 

 

 

Zapraszamy do naszej siedziby:

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
ul. Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki

tel. +48 42 636-12-26; +48 505-275-212

 

 

Imię*

Nazwisko*

Nazwa firmy/instytucji

Miejscowość

E-mail*

Treść*

Captcha

Przepisz kod Captcha*

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

Klauzula informacyjna (RODO)

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „RODO”, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia informuje, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Innowacyjnej 9/11, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS pod numerem 0000171789 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP:7281919068, REGON:471342017, zwane dalej „Administratorem”.

 

2. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: proakademia@proakademia.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie przesłane przez powyższy formularz kontaktowy.

4. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę w dowolnej formie. Takie wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

5. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotowi świadczącemu usługi hostingu poczty elektronicznej, podmiotowi zapewniającemu obsługę IT, podmiotowi zapewniającemu obsługę prawną, a jeżeli wymagają tego przepisy prawa również organom administracji publicznej.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym przez okres do 3 lat od momentu ich udostępnienia.

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych, żądania ich usunięcia (w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, a także – o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – prawo przeniesienia danych.

9. Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

10. Może Pani/Pan też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie stanowi wymogu ustawowego czy umownego), natomiast brak ich podania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

12. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter