CBI Pro-Akademia

FEEDSCHOOLS
Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

Data rozpoczęcia:2017-09-01
Data zakończenia:2020-11-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki prywatne
Cel projektu:Celem projektu było opracowanie narzędzi dedykowanych władzom lokalnym w Europie Środkowej, wspomagających proces renowacji budynków szkolnych i ich przekształcania do budynków zeroenergetycznych.

O projekcie

Regiony Europy Środkowej potrzebują wspólnej i długoterminowej strategii likwidacji barier, które hamują wielkoskalowy rozwój działalności związanej z renowacją budynków do standardu zero-energetycznego (Nearly Zero Energy Building, nZEB). Główną zaletą tego standardu jest znaczące obniżenie emisji CO2 z budownictwa oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w sektorze budowlanym. Głównymi uczestnikami procesu wdrażania standardów nZEB są samorządy lokalne, ponieważ mogą one wdrażać polityki, regulacje oraz plany działań mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, a także realizować programy pilotażowe, w ramach których opracowywane są standardy działań, które mają zastosowanie zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Dotychczasowe problemy z wdrażaniem standardów nZEB w budownictwie przez samorządy lokalne w Krajach Europy Środkowej wynikają w szczególności z następujących problemów: 

  • Ograniczenia budżetowe uniemożliwiające samorządom pełnienie roli lidera, który pobudza innowacyjność na rynku związanym z renowacjami budynków. 

  • Brak wiedzy wśród decydentów na poziomie lokalnym o najbardziej innowacyjnych i opłacalnych technikach hamuje ich wykorzystanie w procesach renowacji, co zagraża pełnieniu przez władze publiczne roli lidera tego procesu.

  • Brak narzędzi naukowych, w szczególności dedykowanych osobom niebędącymi specjalistami w zakresie efektywności energetycznej (np. pracownikom urzędów miejskich), do oceny efektów środowiskowych planowanych przedsięwzięć renowacyjnych, w tym w zakresie określania śladu węglowego w cyklu życia budynku (LCA). 

  • Ograniczone kompetencje urzędników miejskich odpowiedzialnych za kwestie energetyczne oraz personelu technicznego budynków w zakresie wiedzy o standardach nZEB oraz potrzeba specjalistycznych szkoleń.

Projekt FEEDSCHOOL odpowiadał na powyższe problemy i postawił sobie za cel opracowanie narzędzi dedykowanych władzom lokalnym w Europie Środkowej, wspomagających proces renowacji budynków szkolnych i ich przekształcania do budynków zeroenergetycznych.  

W ramach projektu powstała platforma ERE App, składająca się z dwóch przyjaznych użytkownikom aplikacji (jedna dedykowana rozwiązaniom technicznym, druga modelom finansowania) oraz internetowej bazy danych o innowacyjnych najlepszych praktykach w zakresie renowacji budynków do standardu NZEB, a także kursy e-learningowe z zakresu efektywności energetycznej budynków, dedykowane samorządom. 

Stworzone w ramach FEEDSCHOOLS narzędzia mogą być wykorzystywane w procesie opracowywania planów termorenowacji budynków. Narzędzia w sposób holistyczny oceniają aspekty ekonomiczne, energetyczne i środowiskowe modernizacji budynków. Dodatkowo, odpowiadając na problem niedostatecznych środków finansowych na inwestycje związane z renowacją budynków w krajach Europy Środkowej, a także uwzględniając, że sektor publiczny może stać się motorem napędowym dla całego sektora termorenowacji budynków, szczególna uwaga została poświęcona inwentaryzacji, usystematyzowaniu oraz dostosowaniu istniejących modeli umów poprawy efektywności energetycznej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego tak, aby zmaksymalizować udział środków prywatnych w projektach modernizacji budynków publicznych. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu

 

W ramach projektu opracowano następujące raporty:

D.T2.2.1 Collection of existing financing mechanisms

D.T2.2.3 Barriers of financing models

D.T3.2.2 On-site energy audits – classrooms

D.T3.2.3 Energy simulations and technical improvement options – Poland

D.T3.2.4 Development of optimal financing plan – Case: Poland

D.T3.2.5 Carbon footprint of building restoration – Poland

D.T3.2.6 Open lessons for behavioural change – Poland

D.T3.2.8 Pilot action summary, Annex I

D.T3.3.2 On-site energy audits – sport halls

D.T3.4.2 On-site energy audits – canteens

D.T3.5.1 Transnational peer review

D.T3.5.2 Renovation plan for pilot schools

D.T3.5.3 Evaluation report of pilot action

D.T4.4.1 Policy recommendations and action plan - Poland

D.T4.4.3 Partner action plan

ERE App

Platforma e-learningowa (prezentacje w języku angielskim)

D.T4.2.2 E-learning modules (prezentacje w języku polskim):

1.1 Dokumenty strategiczne i polityki z zakresu efektywności energetycznej w UE

1.2 Cele UE w zakresie efektywności energetycznej

1.3 Efektywność energetyczna w dokumentach strategicznych w Polsce

2.1. Ramy prawne budownictwa niemal zeroenergetycznego w UE

2.2. Ramy prawne budownictwa niemal zeroenergetycznego w Polsce

2.3. Renowacja budynków do standardu NZEB – doświadczenia projektu FEEDSCHOOLS

2.4. Zarządzanie energią w budynkach

2.5. Audyt energetyczny i certyfikacja energetyczna budynku

3.1 Środki poprawy efektywności energetycznej w budynkach

3.2 OZE w budynkach

3.3 Nowe technologie

4.1 Finansowanie poprawy efektywności energetycznej - wprowadzenie

4.2 Finansowanie poprawy efektywności energetycznej - Polska

 

 

Projekt FEEDSCHOOLS otrzymał dofinansowanie w ramach programu Interreg Central Europe oraz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                  

 

Eksperci

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Interreg Central Europe

Interreg Central Europe

Miasto Wiedeń

Miasto Wiedeń

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy

City of Split

City of Split

City of Udine

City of Udine

ENEA Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego

ENEA Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego

ENVIROS

ENVIROS

Graz Energy Agency

Graz Energy Agency

HEP ESCO D.O.O.

HEP ESCO D.O.O.

Local Energy Agency Spodnje Podravje

Local Energy Agency Spodnje Podravje

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Municipality of Slovenska Bistrica

Municipality of Slovenska Bistrica

Zala County Foundation for Enterprise Promotion (ZMVA)

Zala County Foundation for Enterprise Promotion (ZMVA)

lista projektów