CBI Pro-Akademia

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Data rozpoczęcia:2011-04-01
Data zakończenia:2012-11-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Konferencje i kongresy, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Zasięg projektu - kraj:, , ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Projekt miał na celu poprawę przepływu informacji i danych w sieciach innowacyjnych w Polsce, Niemczech, Holandii i na Węgrzech.

O projekcie

Poprzez transfer najlepszych metod i narzędzi projekt przyczynił się do zwiększenia zdolności członków sieci w zakresie wprowadzania innowacji w sposób bardziej skuteczny i otwarty.

InfoPro był częścią projektu EURIS, którego celem było wzmocnienie współpracy międzyregionalnej w obszarze badań i rozwoju, a tym samym przyczynienia się do powstania Europejskiego Obszaru Badań. Projekt nakierowany był na rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk. Wynikiem projektu był rozwój nowych modeli i polityk w obszarze regionalnych systemów innowacyjnych, czego efektem było opracowanie rekomendacji i ich wdrożenie na poziomie regionalnym.

Celami szczegółowymi projektu było:
- Identyfikacja mocnych stron i szans, jak również luk do wypełnienia w różnych sieciach partnerskich w zakresie przetwarzania informacji poprzez prowadzenie konkretnych analiz SWOT w oparciu o raporty i badania ich członków,
- Określenie najlepszych praktyk w zakresie przetwarzania informacji w sieciach w celu lepszego wsparcia otwartej innowacji w sieciach w kierunku ich członków,
- Organizowanie seminariów regionalnych w każdym uczestniczącym regionie w celu transferu rezultatów projektu,
- Tworzenie zaleceń dla partnerów innowacji w Europie w zakresie przetwarzania informacji,
- Ustanowienie "sieci sieci".

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Marcin Dudojć

Marcin Dudojć

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more

Zamawiający

Navarra Government

Navarra Government

Partnerzy

Politechnika w Eindhoven

Politechnika w Eindhoven

Virtual Dimension Center Fellbach

Virtual Dimension Center Fellbach

Zala County Foundation for Enterprise Promotion (ZMVA)

Zala County Foundation for Enterprise Promotion (ZMVA)

lista projektów