CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr Iwona Adamkiewicz

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Ekonomia i finanse
Języki:angielski, polski

Profil

Wiceprezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz stypendystka Brighton University - Master of Business and Administration (MBA), akredytowany konsultant Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Krajowej Sieci Innowacji, doradca świadczący proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Ekspert w projektach

Polonijna Akademia Przedsiębiorczości i Języka Polskiego (edycje 1,2,3,4,5)

Wsparcie rozwoju polskiego eksportu

Podniesienie kompetencji mołdawskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu na Jednolity Rynek Unii Europejskiej

Przygotowanie ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP do świadczenia usług związanych ze współpracą międzynarodową

Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie MŚP

Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności

Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej osób dorosłych

Wsparcie rozwoju białoruskiej samorządności lokalnej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej w ramach ENPI

Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013

Wartość dodana EWT dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej

EURIS - European Collaborative and Regional Open Innovation Strategies

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi

PRESOURCE Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE

Efektywność działań administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej MŚP

Rozwój CBI Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Step by step commitments for energy savings

Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

CO2URIER
Bezemisyjne usługi kurierskie

Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników

Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

Modułowy interfejs do symultanicznych badań jednoczesnej analizy termicznej STA i analizy wydzielonych gazów EGA

Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skanningowej i analiz mikroskopowych

SMART4NZEB
Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów na rzecz implementacji budynków o niemal (...)

SmartFood
Angażowanie mieszkańców
w różnorodność żywnościową w miastach

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Członek zespołów projektowych

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Przygotowanie ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP do świadczenia usług związanych ze współpracą międzynarodową

Rozwój CBI Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter