CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Aleksander Kochański

Obszar naukowy:Nauki humanistyczne, Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina naukowa:Językoznawstwo
Języki:angielski, niemiecki, polski, francuski

Profil

Koordynator projektów międzynarodowych CBI Pro-Akademia realizowanych ze środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej (Komisja Europejska - EuropeAid), Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG IVC).

Ekspert w projektach

Monitoring i ewaluacja Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej

Opracowanie i wdrożenie nowego produktu na bazie konstrukcji z drewna i jego pochodnych–punktu ładowania pojazdów elekt.

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol)

Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu znacząco ulepszonych wkładów kominkowych

Laboratoryjne Zajęcia Zdalne

Członek zespołów projektowych

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Laboratoryjne Zajęcia Zdalne

Łódzkie Energetyczne

Monitoring i ewaluacja Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej

Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej