CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Iwona Adamkiewicz

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Ekonomia i finanse
Języki:angielski, polski

Profil

Wiceprezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz stypendystka Brighton University - Master of Business and Administration (MBA), akredytowany konsultant Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Krajowej Sieci Innowacji, doradca świadczący proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Ekspert w projektach

Polonijna Akademia Przedsiębiorczości i Języka Polskiego (edycje 1,2,3,4,5)

Wsparcie rozwoju polskiego eksportu

Podniesienie kompetencji mołdawskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu na Jednolity Rynek Unii Europejskiej

Przygotowanie ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP do świadczenia usług związanych ze współpracą międzynarodową

Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie MŚP

Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności

Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej osób dorosłych

Wsparcie rozwoju białoruskiej samorządności lokalnej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej w ramach ENPI

Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013

Wartość dodana EWT dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej

EURIS
European Collaborative and Regional Open Innovation Strategies

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE

Efektywność działań administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej MŚP

Rozwój CBI Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Step by step commitments for energy savings

Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

CO2URIER
Bezemisyjne usługi kurierskie

Modułowy kontroler systemów ciśnieniowych reaktorów laboratoryjnych, konfigurowalny przez ich użytkowników

Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

Modułowy interfejs do symultanicznych badań jednoczesnej analizy termicznej STA i analizy wydzielonych gazów EGA

Modułowy interfejs do jednoczesnych badań różnicowej kalorymetrii skanningowej i analiz mikroskopowych

SMART4NZEB
Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów (...)

SmartFood
Angażowanie mieszkańców
w różnorodność żywnościową w miastach

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Członek zespołów projektowych

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Przygotowanie ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP do świadczenia usług związanych ze współpracą międzynarodową

Rozwój CBI Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter