CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Informacje prawne

Zarząd

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów, w tym przedmiocie praw i obowiązków majątkowych CBI Pro-Akademia wymagany jest podpis Prezes lub Wiceprezesa Zarządu.

Dane instytucjonalne

Numery identyfikacyjne w bazach krajowych:

 • REGON: 471342017
 • NIP: 7281919068
 • KRS: 0000171789
 • Kod w rejestrze jednostek naukowych w Bazie POLON Ministerstwa Edukacji i Nauki: CBIP
 • Numer identyfikacyjny w Polskiej Bibliografii Naukowej: 4150
 • Numer EORI / ID SISC w systemach informatycznych Służby Celnej RP: PL728191906800000 (systemy CELINA, ECS, ICS i NCTS)
 • Skrytka e-PUAP: /pro-akademia/skrytka
 • Adres do e-Doręczeń: AE:PL-99866-96234-UVVIE-23
 • Siedmiocyfrowy identyfikator gminy w bazie GUS TERYT: 100801 1
 • Numer identyfikacyjny w ewidencji producentów w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności: 074857676

Numery identyfikacyjne w bazach Komisji Europejskiej:

 • PIC (Participant Identification Code - Horizon Europe, etc.): 955416342
 • EuropeAid PADOR Id: PL-2008-FSX-0302725185

Numery rachunków bankowych:

 • PL98 1500 1546 1215 4007 9896 0000 – konto w EURO
 • PL62 1500 1546 1215 4005 8628 0000 – konto w PLN 

Chcesz wspomóc naszą działalność stautową? Przekaż darowiznę na powyższe konto. Darowiznę przekazaną na statutową działalność CBI Pro-Akademia można odliczyć od podstawy opodatkowania. Limit dla osób fizycznych wynosi 6%, dla osób prawnych (firm) 10% dochodu.

Status prawny CBI Pro-Akademia

 • podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły - w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.
 • organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę - w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
 • organizacja pożytku publicznego - w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873
 • instytucja szkoleniowa - w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2008 nr 69 poz. 415

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „RODO”, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Innowacyjna 9/11, wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS pod numerem 0000171789 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP:7281919068, REGON:471342017,

Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: .

 

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Centrum Badań i innowacji Pro-Akademia stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/ Pana żądanie przed zawarciem umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

 Cele dla których Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe to w szczególności:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Administratora,
 • realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych 
 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),
 • obsługi sekretariatu,
 • przesłania newsletteru,
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych

 

III. Kategorie zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

Administrator zbiera i przetwarza następujące kategorie danych:

 • dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL, NIP, REGON, data i miejsce urodzenia, narodowość),
 • dane adresowe,

dane kontaktowe (e-mail, telefon).

 

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

 • od momentu pozyskania Pani/Pana danych osobowych, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez czas obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 • w zakresie promocji prowadzonej przez Administratora– do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

 

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być udostępniane:

 • podmiotom uprawnionym do uzyskiwania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 • podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych (np. kancelaria prawna, biuro rachunkowe)

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. w przypadku, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, podanie tych danych ma charakter dobrowolny,
 2. w przypadku kiedy przesłanką do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, podanie danych jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.
 3. ma Pani/Pan prawo:
 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych. Usunięcie danych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku kiedy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przeniesienia danych, o ileprzetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.

 

VIII. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.