CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Procedura recenzji

 1. W rezultacie wstępnej kwalifikacji monografii jako zgodnej z tematyką wydawnictwa, Kierownik Wydawnictwa dokonuje wyboru dwóch Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów monografii spośród ekspertów w danej dziedzinie, przy czym wybrany Recenzent – musi zapewniać niezależność opinii, brak konfliktu interesów oraz zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej artykułu.
 2. Autor lub Autorzy monografii i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. Co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami Rady Naukowej Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, niezatrudnione w redakcji wydawnictwa lub w Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.
 5. Po wyborze recenzentów Kierownik Wydawnictwa przesyła im drogą elektroniczną wniosek o dokonanie recenzji, do którego dołącza opis lub streszczenie monografii lub jej rozdziału zakwalifikowanego do recenzji, wskazując równocześnie wymagany zakres recenzji i termin jej sporządzenia. Recenzent nie otrzymuje informacji o personaliach Autora/Autorów.
 6. Po przyjęciu wniosku przez Recenzentów, Kierownik Wydawnictwa przesyła im drogą elektroniczną tekst monografii lub poszczególnych rodziałów do recenzji.
 7. Recenzent może sporządzić recenzję odpłatnie na podstawie umowy o dzieło lub nieodpłatnie. W przypadku recenzji sporządzanej odpłatnie, wraz z tekstem artykułu przeznaczonego do zrecenzowania i formularzem recenzji, Wydawnictwo przesyła formularz, który Recenzent wypełnia wraz z podaniem rachunku, na który ma być przekazane wynagrodzenie za recenzję.
 8. Po zakończeniu pełnego procesu wydawniczego danej monograii, Wydawnictwo publikuje na stronie edycyjnej publikacji pełną listę Recenzentów. 
 9. Recenzent przekazuje recenzję sporządzoną w formie pisemnej w postaci elektronicznej na adres mailowy Wydawnictwa podany na formularzu recenzji. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia monografii bądź jej rodziału do publikacji lub jego odrzucenia.
 10. Po wpłynięciu recenzji, Wydawnictwo
  - informuje Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek, lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym),
  - kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedzi na recenzję,
  - kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.
 11. Decyzję o dopuszczeniu monografii jako całości lub jej rodziału do publikacji podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 12. W przypadku recenzji dyskwalifikującej monografię lub jej rozdział, Kierownik Wydawnictwa podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta.
 13. Po zakończeniu procesu recenzji artykułu, Wydawnictwo dokonuje zapłaty ewentualnego wynagrodzenia – o ile Strony wcześniej takowe uzgodniły.
 14. Powyższe zasady są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa.