CBI Pro-Akademia

SMART4NZEB
Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów (...)

Data rozpoczęcia:2020-02-01
Data zakończenia:2023-02-02
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:, , ,
Adresaci projektu:Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Komisja Europejska
Cel projektu:SMART4NZEB ma na celu poprawę konkurencyjności i zasięgu działalności MŚP z sektora budownictwa, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w celu przyspieszenia wdrażania budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

O projekcie

Celem projektu SMART4NZEB było pozyskanie wiedzy o funkcjonowaniu klastrów działających w obszarze budownictwa niemal zeroenergetycznego (nZEB) w Europie Środkowej i Wschodniej, a przez to identyfikacja najbardziej skutecznych sposobów poprawy konkurencyjności i wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Ważnym elementem projektu była analiza potrzeb kompetencyjnych oraz sposobów ich zaspakajania w pięciu reprezentatywnych klastrach jako motorach innowacji w Europie Środkowej i Wschodniej (w Polsce, Rumunii, Serbii i Słowenii). W ramach projektu powstała także nowa wiedza na temat możliwości stymulowania wymiany ponadnarodowej i partnerstw strategicznych z naciskiem na dzielenie się doświadczeniami w zakresie stosowanych praktyk, niezbędnych umiejętności oraz wdrażania polityk rozwoju budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Rezultaty naukowo-badawcze projektu przyczyniły się do stworzenia międzynarodowej sieci współpracy w zakresie innowacji, wymiany doświadczeń oraz wspólnego uczenia się pomiędzy partnerami projektu oraz członkami stowarzyszonymi w klastrach, a także innymi interesariuszami rynku nZEB w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w celu rozwoju nowych, innowacyjnych i konkurencyjnych produktów i rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla nowych i istniejących budynków, w celu zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Rezultaty naukowo-badawcze projektu wsparły transformację klastrów w kierunku innowacyjnych i nowoczesnych organizacji sieciowych, które będą w stanie sprostać współpracy międzysektorowej i transgranicznej oraz wyzwaniom środowiskowym, gospodarczym i społecznym swoich członków.

Do wyników projektu należą:

  1. Ocena możliwości poprawy zarządzania klastrów działających w obszarze budownictwa niemal zeroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej dzięki pogłębionym badaniom poziomu umiejętności 5 reprezentatywnych klastrów, zewnętrznej ewaluacji klastrów zgodnie ze standardami międzynarodowymi Cluster Management Excellence oraz opracowaniu koncepcji nowych strategii rozwoju i innowacji, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług dla powiązanych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
  2. Diagnoza poziomu innowacyjności klastrów działających w obszarze budownictwa niemal zeroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz powiązanych MŚP i perspektyw intensyfikacji międzynarodowej wymiany wiedzy i umiejętności w zakresie działalności badawczo-wdrożeniowej (w szczególności poprzez krótkoterminowe wizyty B+R).
  3. Identyfikacja ścieżek zwiększania konkurencyjności i wsparcia ekspansji 577 MŚP działających w sektorze budowlanym, uczestniczących w klastrach, poprzez prace rozwojowe zmierzające do ulepszenia istniejących oraz opracowanie nowych usług oferowanych przez klastry, tak aby odpowiadały one specyficznym potrzebom stowarzyszonych firm.
  4. Ewaluacja perspektyw strategicznego i trwałego partnerstwa klastrów w ramach UE, połączona z: (i) opracowaniem strategii partnerstwa i współpracy międzynarodowej sieci MŚP o komplementarnych kompetencjach i (ii) sfomułowaniem programu ClusterXchange i jego testowaniem na grupie 55 członków klastrów.
  5. Analiza synergii i łańcuchów wartości między 3 kluczowymi sektorami: budownictwo, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w celu oceny możliwości skutecznego wdrożenia budownictwa niemal zeroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Misją SMART4NZEB było stworzenie trwałej sieci współpracy, wspólnego uczenia się i budowania nowych kompetencji pomiędzy zaangażowanymi partnerami - menedżerami i członkami klastrów, a także innymi przedstawicielami rynku nZEB w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zrealizowane działania ułatwiają wypracowywanie i wdrożenia na rynek konkurencyjnych produktów i rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla nowych i istniejących budynków, co doprowadzi do zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

W ramach projektu powstały m.in. następujące opracowania:

 

 

 

 

 

Projekt SMART4NZEB został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu COSME

 

Projekt SMART4NZEB został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

 

 

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more
Katarzyna Łopalewska

Katarzyna Łopalewska

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy

Construction Cluster Dundjer Serbia

Construction Cluster Dundjer Serbia

Klaster Promocji Budynków o Niemal Zerowym Zużyciu Energii

Klaster Promocji Budynków o Niemal Zerowym Zużyciu Energii

Słoweński Klaster Budowlany

Słoweński Klaster Budowlany

Wschodni Klaster Budowlany

Wschodni Klaster Budowlany

lista projektów