CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Katarzyna Woźniak

Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina naukowa:Informatyka techniczna i telekomunikacja, Nauki o zarządzaniu i jakości
Języki:angielski, polski

Profil

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. W 2015 r. obroniła pracę magisterską pt. Rola instytucji otoczenia biznesu we wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim. 

W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

W Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia zajmuje m in. stanowisko specjalisty ds. BHP, gdzie realizuje 22 zadania służby BHP, m.in.  

 • Przeprowadza kontre warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
 • Przygotowuj analizy stanu BHP 
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego 
 • Doradza w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy 
 • Współpracuje z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego 

 

Katarzyna jest również Redaktorem Technicznym w kwartalniku Acta Innovations, gdzie: 

 • Zarządza stroną czasopisma 
 • Współpracuje z Redaktorem Naczelnym, Redaktorami Specjalistycznymi, członkami Rady Naukowej i Wydawcą 
 • Zarządzania treścią na platformie internetowej czasopisma http://www.proakademia.eu/an/actainnovations/, publikuje wiadomości, wydania, dba o oprawę graficzną
 • Prowadzi profile w mediach społecznościowych 
 • Kontaktuje się z autorami 

 

Ponadto Katarzyna do swoich zadań zalicza:

 • Realizację projektów międzynarodowych i pozyskiwanie funduszy na nowe projekty związane m.in. z IT i PV 
 • Reprezentuje Pro-Akademię na spotkaniach biznesowych i targach 

Specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju regionalnego oraz zarządzania innowacjami. Jest zaangażowana w realizację projektów B+R. W Zespole CBI Pro-Akademia od 2014 roku.  

 

Certyfikaty:

 • Audytor wewnętrzny norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, 
 • Certyfikat ze szkolenia oprogramowania AutoCad. 
 • Świadectwo kwalifikacji w zakresie pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenegetycznych do 1 kV wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej (nr z rejestru PPOZ/1/8/18) 
  • Zagrożenia występujące w zakładzie pracy 
  • Sposoby eliminowania zagrożenia pożarowego i obowiązujące przepisy prawa 
  • Postępowanie na wypadek powstania pożaru oraz zasady ewakuacji 
  • Tematyka udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia pożaru 

Umiejętności:

 • Obsługa pakietu Office 
 • Obsługa programu AutoCad 
 • Obsługa Programu Solidworks 
 • Obsługa programu PVSol 
 • Tworzenie stron internetowych 
 • Prowadzenie profili w mediach społecznościowych 
 • Projektowanie grafik 2D

Ekspert w projektach

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olkusz

Opracowanie i wdrożenie nowego produktu na bazie konstrukcji z drewna i jego pochodnych–punktu ładowania pojazdów elekt.

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol)

Bezpieczne laboratoria
Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Transferu Technologii OZE

Wsparcie dla czasopisma naukowego Acta Innovations

Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu znacząco ulepszonych wkładów kominkowych

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Laboratoryjne Zajęcia Zdalne

Członek zespołów projektowych

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Laboratoryjne Zajęcia Zdalne

Łódzkie Energetyczne

Rozwój CBI Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim