CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Sieci współpracy

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw [KSU] jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, usługi: doradcze (w tym o charakterze ogólnym oraz o charakterze proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne i finansowe (w tym udzielanie poręczeń oraz udzielanie pożyczek). KSU powstało w październiku 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), która pełni rolę koordynatora działań systemu.

Misją KSU jest partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Podstawowym celem systemu jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do działania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Uczestnictwo w systemie jest całkowicie dobrowolne, współpraca między ośrodkami ma na celu wyłącznie rozwój systemu wsparcia małych i średnich firm, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności. Rejestracja w KSU nie wiąże się bezpośrednio z żadnymi korzyściami materialnymi. Podmioty zarejestrowane w KSU nie działają dla zysku lub przeznaczają go na cele związane z zadaniami PARP. CBI Pro-Akademia jest członkiem KSU od 30.04.2007 r.

Więcej informacji - www.ksu.parp.gov.pl

Klaster Bioenergia dla Regionu

Klaster Bioenergia dla Regionu to sieć współpracy nauki i gospodarki, działająca na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w regionie łódzkim. Klaster tworzy geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (m.in. uczelni, instytucji otoczenia biznesu) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Koordynatorem Klastra Bioenergia dla Regionu jest CBI Pro-Akademia.

Więcej informacji - www.bioenergiadlaregionu.eu.

Partnerstwo dla Klimatu

Działania CBI Pro-Akademia i Klastra Bioenergia dla Regionu są częścią prestiżowego programu  koordynowanego przez Ministerstwo Środowiska pod nazwą:  ”Partnerstwo dla Klimatu”. Partnerstwo stanowi platformę współpracy Ministerstwa Środowiska z instytucjami i podmiotami zainteresowanymi edukacją w zakresie zapobiegania zmianom klimatu.

Celem Partnerstwa jest prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu.
W jego ramach organizowany jest cykl wydarzeń (konferencji, debat, happeningów, wystaw fotograficznych i innych), poprzedzających szczyt klimatyczny, które mają za zadanie wzbudzenie zainteresowania ochroną klimatu.

Więcej informacji - www.um.warszawa.pl

Pakt dla Wiedzy - Koalicja na rzecz Nauki XXI wieku

 

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest sygnatariuszem Paktu dla Wiedzy, czyli Koalicji na rzecz Nauki XXI wieku. Intencją Paktu, którego przygotowaniem zajęło się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest połączenie środowisk medialnych, gospodarczych i pozarządowych w celu upublicznienia debaty na temat wyzwań, jakie stoją przed polską nauką w XXI w. Mottem Paktu jest hasło: "Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodarczego".

Więcej informacji - www.nauka.gov.pl

Ponadnarodowy Klaster Energii Odnawialnej Doliny Dunaju TREC

TREC jest ponadnarodową siecią klastrów regionalnych w dziedzinie energii odnawialnej, systemów energetycznych i biogospodarki. Klaster łączy sieci, partnerów biznesowych i organizacje badawczo-rozwojowe z regionu Dunaju oraz regionu Europy Środkowej. TREC jest platformą inicjującą międzynarodowe projekty R&D i innowacje w zakresie technologii energetycznych i środowiskowych. Przedstawicielem Polski w TREC jest CBI Pro-Akademia, działające jako koordynator klastra Bioenergia dla Regionu.

Więcej informacji - www.trec-network.eu

Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy

Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy jest inicjatywą Komisji Europejskiej, podjętą w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy, której celem jest zwiększenie świadomości publicznej i promowanie produkcji i zużycia energii odnawialnej wśród osób i organizacji, firm prywatnych i organów publicznych, agencji specjalistycznych i energetycznych, związków branżowych oraz organizacji pozarządowych w całej Europie. Kampania została rozpoczęta w kontekście zaangażowania UE w zmianę sytuacji energetycznej. Kampania pomoże osiągnąć cele polityki energetycznej UE w obszarach odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, czystego transportu i paliw alternatywnych.

Więcej informacji - www.sustenergy.org

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową (nie nastawioną na zysk), mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym dążeniem jest rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Do zadań PLGBC zalicza się zapewnienie przywództwa, przyczynianie się do wzrostu świadomości, dostarczanie informacji i ułatwianie dostępu do wiedzy dotyczącej green building oraz wzmocnienie fundamentów budownictwa zrównoważonego w Polsce. PLGBC jest orędownikiem stworzenia ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej, łącząc głosy profesjonalistów, organizacji oraz firm zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. Wierzymy, że nasze wysiłki ułatwią przekształcenie strefy zabudowy w taką, która jest efektywna, energooszczędna i środowiskowo odpowiedzialna. Zamierzamy utworzyć koalicję, która będzie obejmowała sektor publiczny i prywatny, we wspólnym celu osiągnięcia poprawy warunków życia mieszkańców kraju przez pozytywny wpływ i wdrożenie zasady potrójnej odpowiedzialności. CBI Pro-Akademia jest członkiem PLGBC od września 2017 roku.

Więcej informacji - www.plgbc.org.pl

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter