CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

HR Excellence in Research

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Naukowców w CBI Pro-Akademia

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest oddane utrzymaniu najwyższego poziomu badań, prac eksperymentalnych oraz wdrażania ich wyników. Podstawą tożsamości i sukcesów naszego Centrum są takie wartości jak innowacyjność, interdyscyplinarność, niezależność, apolityczność, przejrzystość  i gospodarność. Dlatego też podpisanie deklaracji poparcia wobec zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców było zarówno środkiem do celu, jakim jest wypełnianie misji Centrum, jak również wdrożeniem rekomendacji Komisji Europejskiej. CBI w pełni popiera potrzebę tworzenia atrakcyjnych warunków pracy, tak aby naukowcy zatrudnieni w Centrum byli zmotywowani do aktywnej pracy, tak w krajowym, jak i zagranicznym środowisku. Zdajemy sobie także sprawę, że Centrum postrzegane jest przez międzynarodową społeczność naukową jako strategiczny partner do współpracy i atrakcyjne miejsce pracy. Dlatego też CBI będzie mogło tworzyć nowe silne zespoły badawcze i korzystać z nowoczesnej infrastruktury badawczej celem poprawiania jakości badań i prac rozwojowych, a także podnosić międzynarodową konkurencyjność. Dzięki temu CBI wypełnia swoją misję i wdraża swoją strategię rozwoju.

Dotychczasowe działania

 • Proces HRS4R angażuje wszystkich w CBI. Kieruje nim Prezes CBI, przewodząc Zespołowi Zadaniowemu, składającemu się z przedstawicieli naukowców na wszystkich etapach rozwoju kariery oraz pracowników administracyjnych (w tym Dyrektora Biura Zarządu). Nie utworzono odrębnego Komitetu Nadzorującego ani Grupy Roboczej ds. Wdrożenia, ponieważ Grupa Zadaniowa jest odpowiedzialna także za kontrolę i wdrażanie strategii.
 • We wrześniu 2016 r. zatwierdzono Kartę i Kodeks. Po wstępnej analizie luk z udziałem badaczy CBI i stworzeniu pierwszej wersji planu działania, wniosek CBI (list poparcia dla Karty i Kodeksu) został złożony do Komisji Europejskiej (KE).
 • W lutym 2017 r. CBI otrzymało od zespołu EURAXESS zalecenia dotyczące doskonalenia naszego podejścia do procesu HRS4R.
 • W lipcu 2017 r. Komisja Europejska zwróciła się do CBI o ponowne złożenie wniosku do końca marca 2018 r.
 • W okresie od października 2017 r. do lutego 2018 r., w oparciu o informacje zwrotne zawarte w raporcie konsensusowym otrzymanym od KE, w celu ponownego zbadania luk i aktualizacji Planu działań Grupa Zadaniowa przeprowadziła szczegółowe wywiady z przedstawicielami badaczy CBI na wszystkich etapach rozwoju kariery . Konsultacje ze wszystkimi badaczami w CBI zakończyły się wspólnymi warsztatami w dniu 20.03.2018 r., których celem było dokonanie przeglądu ustaleń z udziałem wszystkich członków personelu. Zaproszeni zostali wszyscy pracownicy, aby zmaksymalizować ich wpływ na Strategię. Podczas warsztatów szczegółowo omówiono wszystkie 40 artykułów Kodeksu i Karty, a wszyscy uczestnicy (obecnych było 70% personelu) mieli miejsce na wskazanie obszarów wymagających ulepszeń w obecnej praktyce HR CBI. Ponadto wszyscy pracownicy, zarówno obecni, jak i nieobecni na warsztatach, mogli przesłać swoje pomysły na ulepszenia drogą e-mailową.
 • W marcu 2018 r. CBI ponowiło swój list wyrażający zaangażowanie we wdrażanie Karty i Kodeksu wg. "Wzmocnionego Procesu KE". 27 marca 2018 r. Komisja Europejska zapoznała się z listem wyrażającym nasze ponowne zaangażowanie.
 • W dniu 30 marca 2018 roku zaktualizowany wniosek (wraz z zaktualizowaną analizą luk oraz Strategią HR i Planem Działań dla Naukowców) został ponownie złożony do Komisji Europejskiej.
 • W dniu 21 sierpnia 2018 r. Komisja Europejska przyznała CBI Pro-Akademia logo HR Excellence in Research. Dołączyliśmy do elitarnego grona 412 instytucji naukowych z całej UE, które otrzymały to wyróżnienie (stan na 21.08.2018).
 • W czerwcu 2020 r. CBI opublikowało swoją otwartą, przejrzystą i opartą na zasługach politykę rekrutacji.
 • We wrześniu 2020 roku Zespół Zadaniowy (w składzie: dr Ewa Kochańska, dr Maria Buła, mgr Monika Stojan i mgr inż. Katarzyna Korczak) zakończył Wewnętrzny Przegląd w zakresie oceny okresowej. Wyniki przeglądu wewnętrznego zostały przekazane Komisji Europejskiej. W wyniku przeglądu wewnętrznego zaktualizowano i opublikowano strategię HR CBI Pro-Akademia oraz plan działania dla naukowców (dostępne do pobrania poniżej).
 • W styczniu 2024 roku Zespół Zadaniowy (w składzie: dr Ewa Kochańska, dr Maria Buła, Anna Zaborska, mgr inż. Katarzyna Korczak i dr inż Maksymilian Kochański) zakończył Wewnętrzny Przegląd w sprawie odnowienia planu działania. Wyniki wewnętrznego przeglądu zostały przekazane Komisji Europejskiej. W wyniku przeglądu wewnętrznego zaktualizowano strategię HR CBI oraz plan działania dla naukowców (dostępne do pobrania poniżej). Opublikowano także zaktualizowany Plan Równości Płci (dostępny poniżej).