CBI Pro-Akademia

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olkusz

Data rozpoczęcia:2015-03-09
Data zakończenia:2015-07-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Cel projektu:Opracowanie kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych zawierającej usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią, szkolenia i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska.

O projekcie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Eksperci

Marcin Dudojć

Marcin Dudojć

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more
Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

View more

Zamawiający

Miasto Olkusz

Miasto Olkusz

lista projektów