CBI Pro-Akademia

nZEB Ready
Zwiększenie gotowości rynku do wdrożenia budynków
o niemal zerowym zużyciu energii

Data rozpoczęcia:2021-09-01
Data zakończenia:2024-08-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Szkolenia
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Komisja Europejska
Cel projektu:Stymulowanie zapotrzebowania na umiejętności z zakresu efektywności energetycznej pracowników i specjalistów sektora budowlanego w krajach uczestniczących w projekcie oraz zwiększenie gotowości rynkowej do efektywnego wdrożenia nZEB

O projekcie

Pomimo implementacji przepisów dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w krajach członkowskich UE, koncepcja budynku o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) wciąż nie jest powszechnie wdrażana w UE. Badania wykazują, że brak zdefiniowania optymalnych kosztowo technologii nZEB oraz niewystarczające umiejętności pracowników sektora budowlanego, doświadczane na wszystkich szczeblach kariery, stanowią najważniejsze bariery rozwoju nZEB. Istniejące kursy kwalifikacyjne i programy szkoleniowe są niezadowalające i zbyt słabo rozwinięte, aby sprostać wyzwaniu jakim jest skuteczne wdrażanie nZEB. Dodatkowo, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w przypadku remontów i budowy nowych budynków nie jest zwykłą praktyką. Pomimo silnego politycznego nacisku na wdrażanie standardu nZEB i głębokiej modernizacji budynków, tradycyjnie konserwatywny rynek nieruchomości powoli przyjmuje nowe standardy i praktyki budowlane, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym.

Aby odpowiedzieć na powyższe wyzwania i wykorzystać pojawiające się możliwości, projekt nZEB Ready ma na celu działanie na poziomie rynkowym w celu stymulowania zapotrzebowania na umiejętności z zakresu efektywności energetycznej pracowników i specjalistów sektora budowlanego w krajach uczestniczących w projekcie, oraz zwiększenie gotowości rynkowej do efektywnego wdrożenia nZEB:

  1. poprzez zajęcie się kluczowymi zidentyfikowanymi barierami we wdrażaniu nZEB na określonych rynkach krajowych,
  2. poprzez wspieranie systemu ciągłego uczenia się poprzez tworzenie nowych, ukierunkowanych na potrzeby rynkowe szkoleń w zakresie nZEB, które również ułatwią niezbędne zmiany legislacyjne,
  3. poprzez opracowywanie i promowanie narzędzi które w sposób praktyczny wspierają właścicieli nieruchomości oraz władze publiczne we wdrażaniu i czerpaniu korzyści z nZEB.

Projekt będzie wspierał rozwój nZEB w Bułgarii, Chorwacji, Portugalii, Polsce i Rumunii poprzez wykorzystanie efektu synergii związanego z położeniem w podobnych strefach klimatycznych, podobnymi tradycjami oraz możliwościami wykorzystania korzyści płynących z większego i łatwo dostępnego rynku regionalnego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na portalu CORDIS Komisji Europejskiej.

Projekt nZEB Ready jest finansowany z programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 101033733.

Eksperci

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Partnerzy

Centrum Efektywności Energetycznej EnEffect

Centrum Efektywności Energetycznej EnEffect

ICLEI – Władze Lokalne dla Zrównoważonego Rozwoju, Sekretariat Europejski

ICLEI – Władze Lokalne dla Zrównoważonego Rozwoju, Sekretariat Europejski

Klaster Promocji Budynków o Niemal Zerowym Zużyciu Energii

Klaster Promocji Budynków o Niemal Zerowym Zużyciu Energii

Narodowy Instytut Badań i Rozwoju Budownictwa, Planowania Miejskiego i Zrównoważonego Rozwoju Przestrzennego

Narodowy Instytut Badań i Rozwoju Budownictwa, Planowania Miejskiego i Zrównoważonego Rozwoju Przestrzennego

Portugalskie Narodowe Laboratorium Energii i Geologii

Portugalskie Narodowe Laboratorium Energii i Geologii

Regionalna Agencja Energetyczna Północnej Chorwacji

Regionalna Agencja Energetyczna Północnej Chorwacji

Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

Uniwersytet Techniczny Inżynierii Lądowej w Bukareszcie

lista projektów