CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Wyniki badań

Narzędzie decyzyjne dla dla firm

W ramach realizacji projektu SUPERVALUE stworzony został arkusz kalkulacyjny - narzędzie decyzyjne – mające umożliwić porównanie różnych konfiguracji układu zgazowania odpadów w wodzie w stanie nadkrytycznym i jego waloryzacji, jak również symulację kosztów oraz czasu zwrotu inwestycji. 

Narzędzie składa się z następujących modułów (kroków): 

 • Krok 1, moduł danych wejściowych dotyczących ilości oraz rodzaju mokrych odpadów organicznych.

Narzędzie posiada wbudowane dane dotyczące czterech rodzajów odpadów: obornika, osadów ściekowych, zmieszanych odpadów owocowo-warzywnych oraz serwatki. Możliwe jest wprowadzenie własnych danych dotyczących właściwości fizyko-chemicznych odpadów: ciepła spalania i wartości opałowej, zawartości wilgoci, zawartości węgla, zawartości siarki oraz zawartości popiołu. Ponadto należy podać średni koszt utylizacji tony odpadów. Dane dotyczące ilości odpadów można wprowadzić jako wartości za okres jednego roku (12 miesięcy), lub w rozbiciu na poszczególne miesiące jeżeli dysponuje się takimi danymi. Dane w rozbiciu na poszczególne miesiące pozwolą na dokładniejszą analizę, szczególne pod kątem oszacowania możliwego udziału energii odzyskanej z odpadów w pokryciu bieżącego zużycia. 

 • Krok 2A, moduł danych wejściowych dotyczących kosztów oraz zużycia energii elektrycznej i paliw. 

Narzędzie uwzględnia energię elektryczną, olej opałowy lub napędowy oraz gaz ziemny. Należy wprowadzić średnie ponoszone koszty jednostkowe (np. PLN/kWh) oraz zużycie. Analogicznie do odpadów można podać sumę rocznego zużycia lub rozbicie na poszczególne miesiące. 

 • Krok 2B, moduł danych wejściowych dotyczących zużycia ciepła oraz chłodu.

Należy wprowadzić dane, czy istnieje zapotrzebowanie na ciepło oraz/lub chłód, czy obecne są instalacje do ich wytwarzania, sprawność (planowanej) instalacji oraz dane dotyczące zapotrzebowania. 

 • Krok 3, moduł dotyczący konfiguracji układu.

Tutaj jedyną daną wejściową jest planowana ilość godzin pracy instalacji do odzysku energii z odpadów w skali roku. W zależności od ilości posiadanych odpadów, ich właściwości fizyko-chemicznych oraz zapotrzebowania na nośniki energii można dopasować czas pracy instalacji do optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Na podstawie wprowadzonych danych narzędzie obliczy możliwy udział w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło, chłód, paliwa oraz gaz ziemny dla siedmiu scenariuszy waloryzacji gazu z procesu zgazowania odpadów: 

 • agregat kogeneracyjny - skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła 
 • agregat kogeneracyjny z chłodziarką absorpcyjną - skojarzona produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu (trigeneracja) 
 • agregat kogeneracyjny z chłodziarką sprężarkową - skojarzona produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu (trigeneracja) 
 • agregat kogeneracyjny z chłodziarką sprężarkową oraz absorpcyjną (jako rozszerzenie istniejącej instalacji) 
 • kocioł gazowy – produkcja ciepła 
 • kocioł gazowy z chłodziarką absorpcyjną – skojarzona produkcja ciepła i chłodu 
 • synteza paliw ciekłych .

Narzędzie dysponuje wbudowaną bazą danych dotyczących kosztów oraz parametrów użytkowych agregatów kogeneracyjnych, kotłów, oraz chłodziarek dla wybranych urządzeń dostępnych na rynku (dane za rok 2020). Istnieje możliwość wprowadzenia własnych, zaktualizowanych danych. Dla procesu syntezy dane oparte są szacowane, ze względu na brak komercyjnej oferty dla tego typu urządzeń w małej skali. 

 • Krok 4, moduł dotyczący konieczności i zakresu oczyszczania gazu, w zależności od scenariusza waloryzacji.

W zależności od zakresu oczyszczania gazu narzędzie doda odpowiednie koszty do kosztów inwestycyjnych (CAPEX) oraz operacyjnych (OPEX). 

 • Krok 5, moduł analizy finansowej. Na podstawie wprowadzonych danych narzędzie przedstawi dwa scenariusze o najkrótszych czasach zwrotu inwestycji. Przedstawione zostaną szacowane koszty inwestycji, czas zwrotu oraz uniknięte koszty utylizacji odpadów i nośników energii. 

 

W przypadku zainteresowania przeliczeniem scenariusza za pomocą wykorzystania powyższego narzędzia dla Twojej działalności lub sprawdzenia teoretycznego przypadku zapraszam do kontaktu mailowego: 

 

Newsletter