CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Aktualności

KICK-OFF MEETING

W dniu 19 sierpnia 2018r odbyło się spotkanie inicjujące projekt SUPERVALUE. Spotkanie miało na celu przedstawienie planu i koncepcji prac na kolejnych etapach projektu. Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć laboratoria, w których będą realizowane zadania projektowe będące po stronie koordynatora projektu. Spotkanie upłynęło na rozmowach związanych z przebiegiem realizacji projektu. Określono szczegółowe obowiązki partnerów w zakresie działań i rezultatów projektu oraz ustanowiono  Management Board (MB)

W spotkaniu wzięło udział 5 osób, w tym naukowcy i management Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia w składzie: dr inż. Marcin Siedlecki – kierownik projektu, dr inż. Karina Michalska, Iwona Adamkiewicz oraz dr. Elyas M. Moghaddam ze strony Politechniki w Delft.

 

Drugie spotkanie projektowe

Drugie spotkanie projektowe odbyło się w dniu 5 lutego 2019 roku w Delft w Holandii, gdzie znajduje się siedziba Partnera Projektu - Delft University of Technology (TU Delft). Spotkanie miało między innymi na celu dyskusję na temat wyników eksperymentalnych uzyskanych podczas prac podwykonawczych, jak również nad wynikami symulacji procesu zgazowania w wodzie nadkrytycznej nad którymi pracował partner holenderski. Partnerzy projektowi omówili jakie badania w najbliższym czasie zostaną wykonane oraz podjęli dyskusję na temat wyników, które już otrzymali, tak by na bieżąco korygować plany eksperymentów.

Trzecie spotkanie projektowe

Spotkanie projektowe partnerów projektu odbyło się 25 września 2019 roku w Konstantynowie Łódzkim. Spotkanie miało na celu zweryfikowanie przez koordynatora projektu bieżących prac, harmonogramu, kamieni milowych i rezultatów projektu. Spotkanie upłynęło na rozmowach związanych z realizacją, wynikami i kontynuacją prac w WP1 – WP3. Każdy z partnerów zaprezentował bieżące kwestie podczas prezentacji. W końcowym etapie dyskusji omówiono kwestie upowszechniania wyników projektu: sporządzono plan przygotowania publikacji naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Czwarte spotkanie projektowe

Czwarte spotkanie projektowe odbyło się w dniach 13-14 lutego 2019 roku w Delft w Holandii. Pierwszego dnia zespół z CBI Pro-Akademia pracował przy użyciu oprogramowania w TU Delft nad symulacjami w programie FactSage, aby zakończyć pracę przewidziane w WP2 i WP3.

Drugiego dnia członkowie zespołu CBI i TU Delft spotkali się, aby zaktualizować i przedyskutować postępy w projekcie. Kierownik projektu dr inż. Marcin Siedlecki dokonał przeglądu pakietów roboczych, harmonogramu, kamieni milowych i rezultatów. Następnie przedstawiciel Universiteit Groningen, omówił wyniki eksperymentów zgazowania, głównie uzyskane wyniki składu gazu, ilości, składu odcieku i karbonizatu oraz bilansu masowego.

Podczas spotkania omówiono również działania upowszechniające, w tym publikacje naukowe oraz zadania niezbędne do wykonania w końcowej fazie projektu.

Spotkanie podsumowujące

Spotkanie podsumowujące projekt SUPERVALUE odbyło się 23 września 2020 roku online, ze względu na pandemię spowodowaną COVID-19. Pierwotnie planowane było spotkanie w siedzibie Partnera Przemysłowego Fresh World Int. Sp. z o.o.

Podczas spotkania reprezentanci jednostek naukowych zaprezentowali przegląd uzyskanych wyników projektu ze szczególną uwagą dla studium przypadku zrealizowanym dla Partnera Przemysłowego oraz dla wyników analizy LCA przygotowanej przez TU Delft. Przedstawiono również przegląd działań upowszechniających rezultaty projektu.

Zaplanowano przygotowanie „White paper” w którym przedstawione będą główne wyniki i zalecenia dla potencjalnych interesariuszy zainteresowanych obróbką mokrych odpadów organicznych metodą zgazowania w wodzie nadkrytycznej.

Partnerzy podziękowali sobie nawzajem za współpracę w projekcie, podkreślono także wysiłek zespołów. W imieniu Koordynatora Projektu: dziękujemy!

W spotkaniu wzięło udział 8 osób: Elyas M. Moghaddam, Wiebren de Jong (TUD), Marzena Chmielewska, Ted van den Berg, Marta Zawadzka-Koc (Fresh World Int. sp. z o.o.), Iwona Adamkiewicz, Karina Michalska, Marcin Siedlecki (CBI).

Współpraca z przemysłem

VI Kongres Biogospodarki, Łódź, 24.09.2018

We wrześniu 2018 roku Zespół CBI wziął udział w Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki Środkowej i Wschodniej w Łodzi. Omawiane były zagadnienia związane z walką ze smogiem, cyfryzacją w gospodarce obiegu zamkniętego, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce oraz żywnością wysokiej jakości. Głównym organizatorem Kongresu jest Województwo Łódzkie. Kongres zgromadził około 800 uczestników, wśród których będą między innymi eksperci z organów ustawodawczych, samorządów, przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych. Kongres jest wydarzeniem cyklicznym, a jego głównym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie udziału przemysłu w biogospodarce oraz rozwój bioekonomii na poziomie krajowym.

Zespół Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia reprezentowany przez dr inż. Karinę Michalską i dr inż. Marcina Siedleckiego przedstawił podczas prezentacji główne założenia i cele projektu SUPERVALUE.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Multiple benefits of biomass crops on marginal, Katowice, 20–21.03.2019

W dniach 20-21 marca 2019 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Multiple benefits of biomass crops on marginal land”. Głównym tematem gromadzącym naukowców, specjalistów i praktyków były badania roślin energetycznych w Polsce i Europie.

Zespół Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia reprezentował dr inż. Marcin Siedlecki, który wygłosił referat pt.: “Zgazowanie termochemiczne jako sposób przetwarzania biomasy na wtórne nośniki energii: przegląd zastosowań i wyzwań związanych z procesem i materiałem wejściowym”. Więcej informacji na temat tego spotkania na stronie IETU: https://ietu.pl/konferencja-podsumowujaca-trzyletnie-badania-nad-uprawa-miskanta/

 

27th European Biomass Conference and Exhibition, Lizbona, 27–31.05.2019

EUBC to zainaugurowane w 1980 roku wydarzenie a obecnie jedna z wiodących platform, służących wymianie oraz upowszechnianiu wiedzy wśród środowisk naukowych i przemysłowych w tematyce biomasy i biogospodarki.

Ze strony konsorcjum SUPERVALUE w konferencji uczestniczyli dr. Elyas M. Moghaddam (TU Delft) oraz dr. inż. Marcin Siedlecki (CBI), prezentując odpowiednio referat pt. “Computational Analysis of Solid Volume Fraction and RTD Profiles in a Super Critical Water Fluidized Bed Gasifier: Importance of Discrete Phase Modelling”, oraz poster pt. “SUPERVALUE - Energy and elements recovery from wet organic waste streams”.

 

 

Konferencja końcowa programu FACCE SURPLUS

Konferencja końcowa programu FACCE SURPLUS 1 odbyła się w Dusseldorfie w dniach 6-8 listopada 2018 r. Udział wzięło ponad 120 uczestników z całej Europy, a zespół Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia reprezentowany był przez dr inż. Marcina Siedleckiego. Celem spotkania była prezentacja wyników pierwszych 14 projektów, które otrzymały dofinansowanie w 2015 roku w ramach pierwszego konkursu FACCE SURPLUS. Ponadto spotkanie to było również wspólnym spotkaniem inauguracyjnym dla projektów badawczych wyłonionych w ramach konkursu FACCE SURPLUS 2.

Poruszono tematy obejmujące zintegrowane systemy produkcji i przetwarzania biomasy spożywczej i niespożywczej, w tym biorafinacji. Spotkanie koncentrowało się również na tym, jak zapewnić optymalną wymianę i wykorzystanie nowych informacji między naukowcami, zainteresowanymi stronami i decydentami.

Podczas spotkania zorganizowano cztery sesje waloryzacyjne, w których projekty uczestniczące zostały podzielone na grupy, obejmujące następujące tematy: Optymalizacja produkcji biomasy, Praktyki rolnicze w kierunku adaptacji, łagodzenia i odporności do zmian klimatu, wspieranie podejmowania decyzji w celu zrównoważonej intensyfikacji i wielofunkcyjności i zrównoważone użytkowanie gruntów.

Newsletter