CBI Pro-Akademia

MISCOMAR+
Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS

Data rozpoczęcia:2020-05-01
Data zakończenia:2023-08-31
Status projektu:zakończony
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza, Energia zrównoważona środowiskowo, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Zasięg projektu - kraj:, ,
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:Wykorzystania miskanta jako wiodącej, odpornej na zmiany klimatu wieloletniej rośliny dla gleb marginalnych i zanieczyszczonych (GMiZ), wykorzystywanej na cele energii odnawialnej oraz tworzenia nowych bioproduktów.

O projekcie

 

Celem projektu była optymalizacja kluczowych kroków w całym łańcuchu wartości - od sposobu uprawy roślin do końcowego wykorzystania wytworzonej biomasy. Określone zostały również możliwości wykorzystania w gospodarce obiegu zamkniętego pozostałości po procesie konwersji biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku metali ciężkich i zastosowań powstałego biowęgla. 

 

Szczegółowe cele projektu: 

Obniżenie ryzyka związanego z niską udatnością plantacji na glebach marginalnych, poprzez przetestowanie w trzech miejscach badawczych szeregu technik agronomicznych i różnych genotypów miskanta. 

Projekt opracował i przetestował szereg technik agronomicznych, takich jak zastosowanie bioszczepionek, biostymulatorów oraz hartowania sadzonek przed wysadzeniem. Eksperymenty poletkowe zostały przeprowadzone w Niemczech na obszarze zdegradowanym na skutek odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego oraz na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi w Polsce. 

Monitorowanie długoterminowego plonowania badanych genotypów miskanta (plantacje założone w ramach projektu MISCOMAR w 2016 roku), jakości zebranej biomasy oraz wpływu prowadzenia upraw na biologiczne i fizyko-chemiczne parametry gleby. 

W celu określenia długoterminowego wpływu GMiZ na wydajność upraw oraz ich wpływu na kształtowanie się wskaźników zrównoważonego rozwoju środowiska, kontynuowane były prace prowadzone w ramach projektu MISCOMAR w latach 2016-2019. Biomasa wyprodukowana na tych plantacjach została wykorzystana do prac związanych z technologiami przeróbki na cele energetyczne. 

Opracowanie i optymalizacja zrównoważonych, ekonomicznie opłacalnych i przyjaznych dla środowiska opcji przetwarzania biomasy miskanta z GMiZ. 

Określone zostały możliwości konwersji biomasy w procesie zgazowania, wraz z odzyskiem zanieczyszczeń. W Polsce biomasa zanieczyszczona metalami ciężkimi została wykorzystana do: i) zgazowania, z oznaczeniem ilościowym energii i zanieczyszczeń. Biowęgiel i popioły po procesie zgazowania zostanie oceniony pod kątem przydatności jako nawóz. (ii) oczyszczania w procesie ekstrakcji jonowej, z możliwością odzyskania cennych związków chemicznych. W Niemczech określony został potencjał włókien uzyskanych z miskanta do produkcji papieru opakowaniowego. 

Przeprowadzenie analiz społeczno-ekonomicznych i środowiskowych skutków uprawy miskanta na GMiZ i wykorzystania biomasy w wybranych łańcuchach wartości. 

Zrównoważenie środowiskowe, społeczne i ekonomiczne badanych łańcuchów wartości zostało oceniane przy użyciu standardowych metod LCA z wykorzystaniem danych rzeczywistych, zebranych w trakcie realizacji projektu.  

Projekt był realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w składzie:

  1. ABERYSTWYTH UNIVERSITY
  2. INSTITUTE FOR ECOLOGY AND INDUSTRIAL AREAS
  3. UNIVERSITY OF HOHENHEIM
  4. GIEßEREITECHNIK KÜHN
  5. UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
  6. IMPERIAL COLLEGE LONDON
  7. TERRAVESTA ASSURED ENERGY CROPS
  8. TERRAFFIX SOIL SOLUTIONS LTD
  9. RESEARCH AND INNOVATION CENTRE PRO-AKADEMIA

Projekt MISCOMAR+ był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS: ,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”.

Eksperci

Anna Goszkiewicz

Anna Goszkiewicz

View more
Rafał Majzer

Rafał Majzer

View more
Justyna Markiewicz

Justyna Markiewicz

View more
Marcin Siedlecki

Marcin Siedlecki

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

Imperial College London

Imperial College London

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Technical Service Kuehn GmbH

Technical Service Kuehn GmbH

Terravesta Assured Energy Crops Limited

Terravesta Assured Energy Crops Limited

TerrAffix Soil Solutions Ltd

TerrAffix Soil Solutions Ltd

Uniwersytet Hohenheim

Uniwersytet Hohenheim

Uniwersytet w Aberystwyth

Uniwersytet w Aberystwyth

Uniwersytet w Nottingham

Uniwersytet w Nottingham

lista projektów