CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

O nas

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest jednostką naukową, prowadzącą interdyscyplinarne badania aplikacyjne i działalność dydaktyczną z zakresu nauk technicznych i społecznych od 1996 roku. Centrum jest instytucją non-profit, posiadającą status organizacji pożytku publicznego, która wszystkie wypracowane zyski reinwestuje w działalność naukową, rozpowszechnianie wyników badań i dydaktykę.

Wspólnie z naszymi partnerami ze świata nauki, gospodarki i sektora publicznego tworzymy nowe rozwiązania (technologie, produkty, usługi, koncepcje polityk publicznych) w zakresie energetyki zrównoważonej środowiskowo, gospodarki obiegu zamkniętego oraz biogospodarki. Centrum świadczy szyte na miarę usługi w zakresie badań i innowacji, obejmujące cały łańcuch wartości rozwoju nowych technologii, od współprojektowania innowacji z użytkownikami końcowymi, przez badania laboratoryjne typu Proof-of-Principle / Proof-of-Concept, poprzez prototypowanie, aż po komercjalizację i budowanie kompetencji niezbędnych do szerokiego wdrożenia innowacji.

W naszej dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy ponad 100 projektów badawczych i szkoleniowo-doradczych na zlecenie instytucji UE, podmiotów prywatnych, administracji centralnej i samorządowej. Wdrożyliśmy i utrzymujemy certyfikowany system zarządzania jakością w zakresie projektowania i realizacji usług badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015. Jakość naszej działalności naukowej podlega także regularnej ocenie parametrycznej przeprowadzanej przez ministra właściwego ds. nauki. Jesteśmy także operatorem Centrum Transferu Technologii, gdzie zlokalizowane są nasze laboratoria i infrastruktura badawcza.

Nasze ważne sukcesy w ostatnich kilku latach obejmują m.in.:

2018 rok: Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu nadała CBI Pro-Akademia, jako organizacji kompetentnej w obszarach objętych Konwencją, status Obserwatora Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.

2021 rok: Centrum znalazło się w TOP10 polskich jednostek naukowych pod względem pozyskanego finansowania na 1 naukowca z Programu Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020 wg rankingu Krajowego Punktu Kontaktowego.

2022 rok: W ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 dokonanej przez Ministra Edukacji i Nauki uzyskaliśmy kategorię naukową B+ w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Gdyby Centrum było uczelnią, uzyskalibyśmy uprawnienia od nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. 

2023 rok: Centrum uzyskało także nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii Innowacje społeczne.

 

 

Laboratoria CBI Pro-Akademia - nasze specjalizacje naukowe:

Misja

Misją Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest prowadzenie badań, upowszechnianie wiedzy i budowanie kompetencji na rzecz innowacji i zrównoważonego rozwoju wśród środowisk gospodarczych i naukowych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, osób indywidualnych oraz administracji rządowej i samorządowej.

Nasze wartości

  • Innowacyjność – przejawiająca się poszukiwaniem nieznanych dotychczas rozwiązań technicznych i ekonomicznych, wspierających zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
  • Interdyscyplinarność – przejawiająca się łączeniem różnych dyscyplin naukowych i różnych grup interesariuszy na rzecz tworzenia nowej wiedzy
  • Niezależność  – przejawiająca się zachowaniem postawy niepoddawania się jakimkolwiek wpływom, które mogłyby stanowić zagrożenie dla etycznego i profesjonalnego wykonywania misji Centrum
  • Apolityczność – przejawiająca się brakiem zaangażowania Centrum w działalność jakichkolwiek partii politycznych
  • Przejrzystość  – przejawiająca się pełną otwartością sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Centrum dla społeczeństwa
  • Gospodarność – przejawiająca się dążeniem do racjonalnego wykorzystania wszelkich zasobów