CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

O nas

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest jednostką naukową, prowadzącą interdyscyplinarne badania aplikacyjne i działalność dydaktyczną z zakresu nauk technicznych i społecznych od 1996 roku. Centrum jest instytucją non-profit, posiadającą status organizacji pożytku publicznego, która wszystkie wypracowane zyski reinwestuje w działalność naukową, rozpowszechnianie wyników badań i dydaktykę.

Wspólnie z naszymi partnerami ze świata nauki, gospodarki i sektora publicznego tworzymy nowe rozwiązania (technologie, produkty, usługi, polityki publiczne) w zakresie energetyki zrównoważonej środowiskowo, gospodarki obiegu zamkniętego oraz produktów naturalnych. W naszej dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy ponad 200 projektów badawczych i szkoleniowo-doradczych na zlecenie instytucji UE, podmiotów prywatnych, administracji centralnej i samorządowej.

Wdrożyliśmy i utrzymujemy certyfikowany system zarządzania jakością w zakresie projektowania i realizacji usług badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015. Jakość naszej działalności naukowej podlega także regularnej ocenie parametrycznej przeprowadzanej przez ministra właściwego ds. nauki. Od 2011 roku wydajemy czasopismo naukowe Acta Innovations, indeksowane m.in. w międzynarodowej bazie Scopus. Jesteśmy także operatorem Centrum Transferu Technologii, gdzie zlokalizowane są nasze laboratoria i infrastruktura badawcza.

Nasze ważne sukcesy w ostatnich kilku latach:

2017 rok: w ocenie parametrycznej MNiSzW, na 993 oceniane jednostki naukowe, Centrum zajęło II miejsce w Polsce w pod względem praktycznych efektów działalności naukowej i artystycznej oraz II miejsce w kryterium "Potencjał naukowy”, w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną przy pracach B+R. 

2018 rok: Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu nadała CBI Pro-Akademia, jako organizacji kompetentnej w obszarach objętych Konwencją, status Obserwatora Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.

2021 rok: Centrum znalazło się w TOP10 polskich jednostek naukowych pod względem pozyskanego finansowania na 1 naukowca z Programu Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020 wg rankingu Krajowego Punktu Kontaktowego.

 

 

Laboratoria CBI Pro-Akademia - nasze specjalizacje naukowe:

Misja

Misją Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży i osób dorosłych, propagowanie profesjonalnego kształcenia menedżerskiego, prowadzenie badań ekonomicznych, świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych, doradczych i konsultingowych oraz promocja gospodarcza w kraju i za granicą, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, nastawionej na kontakty z zagranicą i integrację europejską, jak i ochrona środowiska oraz upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasze wartości

  • Innowacyjność – przejawiająca się poszukiwaniem nieznanych dotychczas rozwiązań technicznych i ekonomicznych, wspierających zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
  • Interdyscyplinarność – przejawiająca się łączeniem różnych dyscyplin naukowych i różnych grup interesariuszy na rzecz tworzenia nowej wiedzy
  • Niezależność  – przejawiająca się zachowaniem postawy niepoddawania się jakimkolwiek wpływom, które mogłyby stanowić zagrożenie dla etycznego i profesjonalnego wykonywania misji Centrum
  • Apolityczność – przejawiająca się brakiem zaangażowania Centrum w działalność jakichkolwiek partii politycznych
  • Przejrzystość  – przejawiająca się pełną otwartością sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Centrum dla społeczeństwa
  • Gospodarność – przejawiająca się dążeniem do racjonalnego wykorzystania wszelkich zasobów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter