CBI Pro-Akademia

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zduńska Wola

Data rozpoczęcia:2015-09-07
Data zakończenia:2015-12-11
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Szkolenia
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:środki publiczne - inne
Cel projektu:Opracowanie kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych zawierającej usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią, szkolenia i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska.

O projekcie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy do roku 2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Eksperci

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more
Urszula Miller

Urszula Miller

View more
lista projektów