CBI Pro-Akademia

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Data rozpoczęcia:2013-01-01
Data zakończenia:2013-12-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Konferencje i kongresy, Publikacje, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza, Energia zrównoważona środowiskowo, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Zasięg projektu - kraj:, , , , , , ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:Komisja Europejska
Cel projektu:Celem projektu było wzmocnienie relacji partnerskich pomiędzy Unią Europejską, państwami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa oraz Rosją w zakresie polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej.

O projekcie

W ramach projektu zorganizowany został cykl trzech pięciodniowych seminariów informacyjnych na Ukrainie (w Charkowie i Odessie) oraz w Gruzji (w Gori) na temat najlepszych praktyk Unii Europejskiej w zakresie współpracy transgranicznej. Kontynuacją seminariów były kilkunastodniowe wizyty studyjne interesariuszy polityki regionalnej z Rosji, Ukrainy, Mołdowy, Gruzji i Armenii w państwach członkowskich UE – w Belgii, Holandii, Niemczech i Polsce. W ramach podsumowania zorganizowane zostały warsztaty upowszechniające z udziałem szerokiego grona władz centralnych i lokalnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum Instytutu Europejskiego oraz Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia na zlecenie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.
 

 
Projekt finansowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w ramach regionalnego dialogu politycznego z krajami spoza UE na rzecz wymiany informacji i najlepszych praktyk w oparciu o doświadczenia w tworzeniu i realizacji polityki spójności Unii Europejskiej

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Partnerzy

Centrum Wspierania Badań i Rozwoju Ekonomicznego

Centrum Wspierania Badań i Rozwoju Ekonomicznego

Charkowska Izba Przemysłowo-Handlowa

Charkowska Izba Przemysłowo-Handlowa

Izba Przemysłowo-Handlowa Republiki Mołdowy

Izba Przemysłowo-Handlowa Republiki Mołdowy

lista projektów