CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Procedura recenzowania

 1. W rezultacie wstępnej kwalifikacji artykułu naukowego jako zgodnego z tematyką Acta Innovations, Redaktor Naczelny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji spośród ekspertów w danej dziedzinie, przy czym wybrany Recenzent – musi zapewniać niezależność opinii, brak konfliktu interesów oraz zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej artykułu.
 2. Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. Co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami Rady Naukowej Acta Innovations, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.
 5. Po wyborze recenzentów Redaktor Naczelny przesyła im drogą elektroniczną wniosek o dokonanie recenzji, do którego dołącza opis lub streszczenie artykułu zakwalifikowanego do recenzji, wskazując równocześnie wymagany zakres recenzji i termin jej sporządzenia. Recenzent nie otrzymuje informacji o personaliach Autora/Autorów.
 6. Po przyjęciu wniosku przez Recenzentów, Redaktor Naczelny przesyła im drogą elektroniczną tekst artykułu do recenzji wraz z linkiem do formularza recenzenckiego.
 7. Recenzent może sporządzić recenzję odpłatnie na podstawie umowy o dzieło lub nieodpłatnie. W przypadku recenzji sporządzanej odpłatnie, wraz z tekstem artykułu przeznaczonego do zrecenzowania i formularzem recenzji, Redakcja przesyła formularz, który Recenzent wypełnia wraz z podaniem rachunku, na który ma być przekazane wynagrodzenie za recenzję.
 8. Dane osobowe Recenzentów są poufne. Raz w roku Redakcja publikuje na stronie internetowej czasopisma pełną listę Recenzentów. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
 9. Recenzent przekazuje recenzję sporządzoną w formie pisemnej w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 10. Po wpłynięciu recenzji, Redakcja
  - informuje Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek, lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym),
  - kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedzi na recenzję,
  - kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.
 11. Decyzję o dopuszczeniu artykułu do publikacji podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 12. W przypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta.
 13. Po zakończeniu procesu recenzji artykułu, Wydawnictwo dokonuje zapłaty ewentualnego wynagrodzenia – o ile Strony wcześniej takowe uzgodniły.
 14. Powyższe zasady i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Newsletter