CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Informacje dla Autorów

Podstawowe informacje

Redakcja Acta Innovations przyjmuje artykuły naukowe w trybie ciągłym. W ciągu dwóch tygodni od przesłania artykułu Redakcja przekaże Autorowi decyzję o przesłaniu nadesłanego materiału do recenzji. Tekst należy przesłać jedynie poprzez system rejestracji artykułów. Od 01.07.2015 przyjmowane są artykuły wyłącznie w języku angielskim.

Artykuł powinien zawierać streszczenie (maksymalnie 600 znaków) wraz ze słowami kluczowymi (maksymalnie 6).

Artykuł powinien liczyć od 20 000 do 25 000 znaków. Teksty ponadwymiarowe wymagają uprzedniego uzgodnienia z redakcją.

Przypisy bibliograficzne należy umieścić w obrębie tekstu głównego w formie kolejno numerowanych źródeł, np. [1]. Bibliografię należy umieścić na końcu tekstu. Przykładową bibliografię przedstawiamy poniżej:

 • Cytowanie artykułów z czasopism naukowych:
  [1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci. Commun. 163 (2010) 51–59.
   
 • Cytowanie książek lub monografii:
  [2] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, fourth ed., Longman, New York, 2000.
   
 • Cytowanie rozdziałów książek lub monografii:
  [3] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, w: B.S. Jones, R.Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 2009, ss. 281–304.

Procedura recenzji artykułów przesyłanych do redakcji Acta Innovations jest dostępna tutaj.

W pierwszym etapie tekst jest oceniany przez Redakcję. Po zapoznaniu się z artykułem wyznaczani są dwaj Recenzenci zewnętrzni.

Acta Innovations jest czasopismem typu open-access (CC BY) co oznacza, że wszystkie treści są dowolnie dostępne bez ponoszenia opłat przez użytkownika lub przez jego instytucję. Użytkownicy mają prawo czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub odwoływać się do pełnych tekstów artykułów, bądź wykorzystywać je w dowolnym innym celu zgodnym z prawem, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody od wydawcy lub autora. Prawa te wynikają z definicji otwartego dostępu Budapeszteńskiej Inicjatywy Otwartego Dostępu.

Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting”

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz wkładu, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.

Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Kryteria dopuszczenia artykułu do publikacji w Acta Innovations

 1. Artykuł powinien zostać napisany zgodnie z profilem Acta Innovations.
 2. Tytuł artykułu powinien dobrze odzwierciedlać jego zawartość.
 3. Artykuł powinien zawierać:
  a) tytuł w języku angielskim
  b) streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim
  c) właściwe podpisy rysunków i tabel                                                                                                      
  d) prawidłowe cytowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w Acta Innovations
  e) prawidłowo sporządzoną bibliografię.
 4. Artykuł powinien być napisany poprawnym stylistycznie językiem.              
 5. Artykuł powinien prezentować wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym.
 6. Artykuł powinien przedstawiać obecny stan wiedzy, metodykę badań i przebieg procesu badawczego.
 7. Interpretacja wyników oraz wnioski powinny być logiczne i uzasadnione.

Automatyczne style bibliograficzne (do fakultatywnego stosowania przez Autorów)

Poniższe pliki .xsl należy umieścić w katalogu C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Bibliography\Style.

Newsletter