CBI Pro-Akademia

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej

Data rozpoczęcia:2006-11-01
Data zakończenia:2007-02-28
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Szkolenia
Tematyka:Cyfryzacja
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Przemysł elektroniczny może odgrywać znaczącą rolę w gospodarce i pełnić funkcję stymulatora postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego. Problem polskiej branży elektronicznej jest postrzegany w dużej mierze poprzez różnicę pomiędzy jej rozwojem a dynamiką rozwoju elektroniki światowej. Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności MMSP z branży elektronicznej poprzez przeszkolenie pracowników w taki sposób, aby nabyli wiedzę niezbędną dla wszechstronnego rozwoju firmy. Na szkoleniach przedsiębiorcy mogli zdobyć praktyczną wiedzę, jak dostosować się do wymogów unijnych, unowocześnić firmę i wykorzystać szanse, jakie niesie ogólnoeuropejski rynek. Ponadto projekt miał na celu poprzez szkolenia ułatwianie współpracy MMSP z dużymi firmami, a w efekcie podniesienie rentowności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branży elektronicznej.

Tematyka szkoleń

Program szkoleniowy objął dwa komponenty:
komponent I szkolenia z systemu zarządzania firmą, z uwzględnieniem specyfiki przemysłu elektronicznego.

Szczegółowe zagadnienia:

 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy
 • Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie wynikami pracy
 • Zarządzanie rozwojem pracowników
 • Wynagradzać czy płacić?
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
 • Źródła informacji marketingowej
 • Racjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim i ocena produktywności zatrudnienia
 • Wprowadzenie do ogólnych zasad montażu komponentów elektronicznych
 • Wprowadzenie do zagadnień montażu komponentów elektronicznych wykonanych w technologii powierzchniowej
 • Wprowadzenie do zagadnień montażu komponentów elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej
 • Diagnozowanie potrzeb kadrowych i planowanie zatrudnienia
 • Zarządzanie kluczowymi kompetencjami
 • Funkcje, triggery, procedury składowe w MS SQL 2005
 • Organizacja i planowanie w MŚP
 • Zarządzanie zmianą
 • Praktyczne aspekty zarządzania projektami wg standardów PMI z uwzględnieniem specyfiki branży elektronicznej
 • Warsztaty z biznesplanów
 • Wstęp do zarządzania projektami wg standardów PMI z uwzględnieniem specyfiki branży elektronicznej
 • Wykorzystanie nowej funkcjonalności SQL 2005
 • Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Finansowe instrumenty wsparcia działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
 • Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Jak aplikować o finansowe wsparcie inwestycji i metody oceny wniosku przez instytucje finansujące
 • Finanse dla niefinansistów
 • Logistyka jako narzędzie poprawy konkurencyjności
 • Audyty Systemów Zarządzania
 • Techniki stosowane w nowoczesnej logistyce
 • Dokumentowanie Systemu Zarządzania Jakością
 • Różnice pomiędzy SQL 2000, a SQL 2005
 • System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001 - wymagania
 • Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw
 • Wykorzystanie XML w SQL 2005
 • Wymagania ochrony środowiska wynikające z prawodawstwa Unii Europejskiej - aspekty prawne
 • Wprowadzenie do problematyki jakości i ciągłego doskonalenia
 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością w organizacji
 • Rynek produktów elektronicznych w warunkach globalizacji
 • Zarządzanie procesem produkcyjnym
 • Wymagania prawne i normatywne dotyczące zarządzania oraz zapewnienia jakości wyrobów
 • Monitorowanie procesów wytwórczych i produktów
 • Diagramy UML w projektowaniu systemów
 • Praktyczne wykorzystanie diagramów UML w projektowaniu systemów
 • Wstęp do projektowania systemów z użyciem UML 2.0
 • Metody pozyskiwania i transferu nowych technologii
 • Wymagania i normy dot. metrologii elektronicznej
 • Prawo celne dla firm działających w branży elektronicznej
 • Koszty korzystania z różnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej
 • Automatyzacja i robotyzacja w MSP sektora elektronicznego
 • Diagnostyka i badania jakości wyrobów elektronicznych
 • Zarządzanie projektami technologicznymi realizowanymi w sektorze elektronicznym MSP

komponent II szkolenia zapoznające kadrę zarządzającą MMSP oraz pracowników odpowiedzialnych za współpracę z dużymi przedsiębiorstwami z wymaganiami i oczekiwaniami dużych przedsiębiorstw w zakresie współpracy (podwykonawstwa).

Szczegółowe zagadnienia:

 • Negocjacje handlowe
 • Spotkania kooperacyjne firm MSP sektora elektronicznego z międzynarodowymi koncernami
 • Jak zabezpieczyć i odzyskać swoje należności?
 • Zarządzanie kosztami i wynikiem finansowym
 • Outsourcing

Korzyści 

 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat branży elektronicznej.
 • Możliwość indywidualnych konsultacji, z których mógł skorzystać każdy uczestnik szkoleń, w zakresie wdrożenia wiedzy zdobytej na szkoleniach. Konsultacje ukierunkowane były na rozwiązanie konkretnych problemów w firmie i rozwinięcie praktycznych umiejętności u pracowników.
 • Nawiązanie współpracy firm sektora MMSP z dużymi przedsiębiorstwami.
 • Każdy uczestnik szkolenia po jego zakończeniu otrzymał certyfikat i zaświadczenie wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

 

Zamawiający

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

lista projektów