CBI Pro-Akademia

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO dla umów zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami, tj. osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz osobami fizycznymi z bazy CEIDG.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, ul. Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki, REGON 471342-17, NIP 7281919068.

 

2. Informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych udziela Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych w Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, z którym można się skontaktować pisemnie, przekazując informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  lub pocztą tradycyjną na adres podany powyżej.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia/o dzieło/dostawy lub innej o podobnym skutku prawnym.

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcia umowy;

  • prawidłowej realizacji umowy;

  • podatkowych;

  • ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale i konieczne do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy. 

 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych są niżej wymienione artykuły:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgłoszenie umowy do ZUS, administracji skarbowej)

c. art. 9 ust. 2 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania umowy współpracy oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy i realizacją obowiązku archiwizacji.

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

12. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, wobec których CBI Pro-Akademia ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, z którymi CBI Pro-Akademia współpracuje w zakresie wykonania umowy, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum.