CBI Pro-Akademia

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

Data rozpoczęcia:2013-01-02
Data zakończenia:2013-11-15
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Szkolenia
Tematyka:Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Celem projektu jest opracowanie strategii rozwiązywania głównych problemów społecznych i gospodarczych subregionu sierpeckiego, a także identyfikacja trendów i projekcja scenariuszy zmian otoczenia społeczno-gospodarczego.

O projekcie

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą (SPiZZG) dla Subregionu (Powiatu) Sierpeckiego zakłada:

  • przeprowadzenie badań i analiz Subregionu Sierpeckiego w obszarach: turystyka, oświata, rynek pracy, przemysł rolno-spożywczy, usługi;
  • przeprowadzenie badań dotyczących atrakcyjności Subregionu w kontekście wojewódzkim, krajowym, europejskim, w tym stworzenie raportu złożonego z danych i informacji z zakresu kondycji powiatu w obszarach: ludność, rynek pracy, infrastruktura techniczna, który stanowić będzie materiał wyjściowy dla części diagnostycznej SPiZZG;

 

Celem powyższych badań jest dokonanie diagnozy głównych problemów oraz potrzeb społecznych i gospodarczych, a także identyfikacja trendów i projekcja scenariuszy zmian we wskazanych obszarach bezpośrednio wpływających na rozwój Subregionu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na bariery i zasoby tkwiące w otoczeniu (wewnętrznym i zewnętrznym), warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy Subregionu, oraz będące determinantami działań korygujących podejmowanych dla poprawy sytuacji lokalnej społeczności.

Efektem przeprowadzonych badań i analiz będzie dokument Strategii, a także opracowania cząstkowe dotyczące wybranych obszarów, składające się na raport będący materiałem obrazującym stan obecny.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Eksperci

Marcin Dudojć

Marcin Dudojć

View more
Beata Gotwald-Feja

Beata Gotwald-Feja

View more

Zamawiający

Starostwo Powiatowe Sierpc

Starostwo Powiatowe Sierpc

lista projektów