CBI Pro-Akademia

Bioenergia dla Regionu - Polsko-Norweskie Partnerstwo na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Bioenergetycznego Województwa Łódzkiego

Data rozpoczęcia:2007-12-01
Data zakończenia:2009-01-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Konferencje i kongresy, Publikacje, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza, Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Fundusze Norweskie i EOG
Cel projektu:Podstawowym zadaniem projektu było podniesienie świadomości i wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, przede wszystkim odnawialnych źródeł energii: biomasy oraz wiatru.

O projekcie

Celem projektu był transfer wiedzy w zakresie praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w walce ze zmianami klimatu. Podstawowym zadaniem projektu było podniesienie świadomości i wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, przede wszystkim odnawialnych źródeł energii: biomasy oraz wiatru. Projekt był realizowany przy aktywnym udziale partnerów polskich i norweskich, funkcjonujących po stronie polskiej- w klastrze "Bioenergia dla Regionu" i norweskiej- w sieci Green Business Network Norway.

Projekt adresowany był do rolników, przedsiębiorców, administracji lokalnej oraz środowisk opiniotwórczych. W ramach projektu zrealizowano działania edukacyjne i informacyjne: przeprowadzono konferencje, cykl szkoleń połączonych z wyjazdami studialnymi do Norwegii, wydano publikację "Najlepsze praktyki", ulotki oraz plakaty, utworzono stronę internetową, których celem było zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w planowaniu i tworzeniu biznesu przyjaznego środowisku. Wszystkie działania były realizowane z myślą o promowaniu ekorozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Głównym partnerem w realizacji projektu była Fundacja Lilehammer Environment, operator sieci Green Business Norway.

Projekt realizowany był w ramach Komponentu II Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój  Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, ustanowionego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

 


 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Eksperci

Inge Aarhus

Inge Aarhus

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Ecorys Polska Sp. z o.o.

Ecorys Polska Sp. z o.o.

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie

Partnerzy

Fundacja Środowisko Lillehammer

Fundacja Środowisko Lillehammer

lista projektów