CBI Pro-Akademia

EcoReadyMasuria
Współtworzenie odpornych systemów żywnościowych dla Europy Środkowej
i Wschodniej

Data rozpoczęcia:2024-05-01
Data zakończenia:2026-04-30
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Publikacje
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Komisja Europejska
Cel projektu:współtworzenie i modelowanie scenariuszy adaptacji do zmian klimatu dla systemów produkcji żywności na Mazurach, a następnie testowanie tych scenariuszy w warunkach rzeczywistych pod kątem oceny ich wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe i bioróżnorodność

O projekcie

EcoReadyMasuria Living Lab, zlokalizowane w polskim malowniczym regionie Mazur, promuje rozwiązania adaptacji do zmian klimatu w rolnictwie. Koncentrując się na powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim, w ramach projektu badamy systemy produkcyjne pięciu produktów kluczowych dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy Środkowo-Wschodniej, tj. jęczmień, kukurydzę, słonecznik, koniczynę czerwoną i mleko.

Szczegółowe cele EcoReadyMasuria obejmują:

  • Opracowanie kompleksowej bazy wiedzy do współtworzenia i modelowania scenariuszy adaptacji do zmian klimatu dla systemów produkcji jęczmienia, kukurydzy, koniczyny czerwonej, słonecznika i mleka.
  • Modelowanie i testowanie wspólnie opracowanych scenariuszy adaptacji do zmian klimatu w rzeczywistych warunkach w celu zrozumienia ich wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe i różnorodność biologiczną docelowych systemów żywnościowych.
  • Analiza istniejących polityk rolnych wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe i różnorodność biologiczną w docelowych systemach żywnościowych, zaproponowanie ich ulepszeń oraz zapewnienie planów zrównoważonego rozwoju, jak i planów awaryjnych, które zapewnią długoterminową trwałość i skuteczność rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu.
  • Rozpowszechnianie wiedzy o projekcie Eco-Ready i podprojekcie EcoReadyMasuria wśród różnych interesariuszy w celu zwiększenia ich świadomości i zrozumienia wzajemnych powiązań między bezpieczeństwem żywnościowym, zmianami klimatu i różnorodnością biologiczną.

Realizacja EcoReadyMasuria przyczyni się do lepszego zrozumienia wzajemnych powiązań między zmianami klimatu, bezpieczeństwem żywnościowym i różnorodnością biologiczną poprzez współtworzenie i testowanie scenariuszy opartych na modelach (rozwiązania adaptacyjne) z rolnikami poprzez ankiety, warsztaty, eksperymenty polowe, wywiady i praktyczne ćwiczenia zarządzania kryzysowego. EcoReadyMasuria zapewni zalecenia dla polityki rolnej i plany awaryjne dla docelowych systemów produkcji żywności, zwiększy świadomość społeczną w zakresie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu i wniesie znaczący wkład w Ogólnoeuropejskie Obserwatirum Odporności Eco-Ready. Inicjatywa łączy interesariuszy z sektora nauki, rolnictwa i społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do rozwoju odporności rolnictwa na zmiany klimatu.

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia pełni rolę lidera projektu. Partnerami projektu są:

  • Uniwersytet Warszawski - Wydział Biologii
  • Lokalna Grupa Działania - Lider w EGO
  • Gospodarstwo Rolne Mirosław Gontar

EcoReadMasuria jest jednym z 10 living lab'ów utworzonych w ramach ogólnoeuropejskiego projektu "ECO-READY: Osiągnięcie odpornego ekologicznie dynamizmu dla europejskiego systemu żywnościowego poprzez politykę ukierunkowaną na konsumenta, wyzwania społeczno-ekologiczne, różnorodność biologiczną, politykę opartą na danych, zrównoważoną przyszłość". Projekt ECO-READY ma za zadanie przygotować europejski system żywnościowy na nowe wyzwania w czasach zmian. Stworzona w ramach projektu nowa wiedza i wypracowane narzędzia służą zmniejszeniu podatności europejskiego systemu żywnościowego na zagrożenia i zwiększeniu jego zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu, ekstremalnych warunków klimatycznych i innych wstrząsów zewnętrznych. 

 

                                 

Ten podprojekt otrzymał finansowanie z projektu ECO-READY (umowa o dotację nr 101084201) w ramach otwartego naboru, finansowanego przez program badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont Europa.

Eksperci

Łukasz Gontar

Łukasz Gontar

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Partnerzy

Gospodarstwo Rolne Mirosław Gontar

Gospodarstwo Rolne Mirosław Gontar

Lokalna Grupa Działania \

Lokalna Grupa Działania \"Lider w EGO\"

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

lista projektów