CBI Pro-Akademia

Usługa pilotażowa w zakresie ochrony środowiska

Data rozpoczęcia:2011-04-01
Data zakończenia:2012-03-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Doradztwo, Szkolenia
Tematyka:Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Celem projektu było zwiększenie świadomości i wiedzy przedsiębiorców w zakresie uwzględnienia kwestii środowiskowych w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz funkcjonowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

O projekcie

Bezpłatne doradztwo środowiskowe było świadczone w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”.
 

Celem ogólnym usług doradczych i szkoleniowych, testowanych w ramach usług pilotażowych było zwiększenie świadomości i wiedzy przedsiębiorców w zakresie uwzględnienia kwestii środowiskowych w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz funkcjonowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące usługi:

1. audyt środowiskowy, którego celem było:

 - określenie czy przedsiębiorca należycie wywiązuje się z wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; 

 - wskazanie obszarów niezgodności z wymaganiami Prawa ochrony środowiska i sformułowanie działań zaradczych;     

 - utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska w działalności gospodarczej.

2. wsparcie przy wdrożeniu działań zaradczych, sformułowanych w rekomendacjach z audytu środowiskowego;

3. szkolenia i warsztaty z zakresu wykorzystania narzędzi, pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Każdy przedsiębiorca, prędzej czy później, w prowadzeniu swojej firmy ma do czynienia z przepisami prawa ochrony środowiska. Prawo to bardzo często się zmienia, a przepisy nakładają na przedsiębiorców coraz to nowe obowiązki. Nieprzestrzeganie ich, to groźba płacenia kar czy też, w skrajnej sytuacji, konieczność zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Jednak mali i średni przedsiębiorcy (MSP) nie do końca orientują się w tej skomplikowanej dziedzinie, i co więcej, nie mogą liczyć na pomoc wyspecjalizowanych firm doradczych. Dzięki inicjatywie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) może się to zmienić. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie PARP, małe firmy mają bardzo ograniczony dostęp do rynku usług świadczonych w obszarze ochrony środowiska. Główną barierę stanowi koszt tych usług oraz brak kompleksowej oferty. Przedsiębiorcy wskazują, że nawet jeśli jakaś usługa jest dostępna na rynku, to jej cena jest zbyt wysoka jak na możliwości finansowe małej firmy. Z drugiej strony usługi świadczone są przez doradców w wycinkowych obszarach. Usługodawcy specjalizują się w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska np. gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa. W związku z czym nie ma możliwości skorzystania z usługi kompleksowej obejmującej całość aspektów środowiskowej działalności przedsiębiorstwa.

 

W ramach komponentu pierwszego konsutanci weryfikowali ogólne wymagania prawa ochrony środowiska, związane z gospodarką odpadami, emisją do powietrza, gospodarką wodno-ściekową, recyklingiem oraz odzyskiem opakowań i produktów, a także pozostałą działalnością wpływającą na środowisko. Wynikiem tak przeprowadzonego audytu był raport, w którym przedsiębiorca otrzymał informacje dotyczące stanu faktycznego jego firmy związanego z przestrzeganiem prawa ochrony środowiska oraz wskazanie, co należy zrobić, aby działalność była prowadzona zgodnie z przepisami środowiskowymi. Kolejnym etapem usługi było wsparcie przy wdrażaniu rekomendacji określonych w raporcie. Doradca pomógł przedsiębiorcy w uzyskaniu koniecznych pozwoleń, zaprowadzeniu wymaganej prawem dokumentacji, dokonaniu niezbędnych zgłoszeń.

 

Komponent drugi – to szkolenie, które pokało jak wykorzystywać narzędzia pozwalające na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Eksperci

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Dominika Sułkowska

Dominika Sułkowska

View more

Zamawiający

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

lista projektów