CBI Pro-Akademia

Aktualności

Zbadamy zmiany gospodarcze w województwie mazowieckim

29-04-2011

Projekt SDG Pro-Akademia pt. 'Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą' zajął pierwsze miejsce wśród projektów badawczych wyłonionych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Projekt ma na celu zebranie kompleksowej wiedzy na temat stanu świadomości przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, urzędów pracy, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu na temat prognozowanej zmiany gospodarczej, co pozwoli na przygotowanie gospodarki regionalnej i lokalnego rynku pracy do zmiany gospodarczej w zakresie energetyki, budownictwa i transportu.

Uzasadnieniem dla realizacji projektu jest konieczność zebrania danych na temat:

 1. stanu przygotowania przedsiębiorstw do przejścia na technologie energooszczędne
 2. jakich fachowców i w jakiej liczbie będzie potrzebował regionalny rynek pracy w związku ze zmianą gospodarczą
 3. wysokości prognozowanego wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
 4. planowanych redukcji zatrudnienia w związku ze wzrostem cen energii
 5. realnego potencjału w zakresie oszczędzania energii i rozwoju OZE
 6. stanu wiedzy administracji lokalnej, przedsiębiorstw i społeczeństwa na temat skutków wdrożenia gospodarki niskoemisyjnej
 7. poziomu akceptacji społecznej dla spodziewanych zmian gospodarczych.

 

Badanie zostanie zrealizowane w oparciu o 4 narzędzia badawcze:

 • analiza danych zastanych (Desk research)
 • wywiad CAWI (computer-assisted web interview)
 • indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
 • analiza SWOT.

 

Końcowe wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt w lutym 2012 r. 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Newsletter