CBI Pro-Akademia

Aktualności

Od 1 stycznia 2012 r. koniec z dzikimi wysypiskami śmieci?

21-07-2011

Według nowych przepisów od przyszłego roku gminy przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Czy wiesz na jakich zasadach?
Przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zwolni właścicieli z obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorstwami trudniącymi się tego rodzaju działalnością. W zamian za to gmina będzie pobierała opłatę uwzględniającą m.in. koszty zbierania, odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów.

Nowe obowiązki gmin:

1. Gminy będą zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i tym samym będą musiały przeprowadzić przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Rada gminy będzie mogła - w drodze uchwały - zadecydować o odbieraniu odpadów komunalnych także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
3. Rada gminy określi - w drodze uchwały - stawki opłaty związanej z odbiorem i dalszym gospodarowaniem odpadami (opłata będzie niższa w przypadku odpadów gromadzonych selektywnie na terenie nieruchomości) oraz termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania.
4. Z pobranej opłaty gmina pokryje koszty:

• odbierania,
• transportu,
• zbierania,
• odzysku,
• unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
• obsługi administracyjnej.

5. Rada gminy określi w drodze uchwały szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania.
6. Gminy będą miały zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
7. Gminy będą ustanawiać selektywnie zbieranie odpadów komunalnych i tworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Gminy będą musiały osiągnąć w danym roku odpowiednie poziomy:

• recyklingu,
• przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami określonych frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła), innych niż niebezpieczne odpadów budowlany i rozbiórkowych oraz
• ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Newsletter