CBI Pro-Akademia

Aktualności

Mazowsze regionem zeroemisyjnym? Czy to możliwe?

24-02-2012

Projekt "Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą" miał na celu zebranie kompleksowej wiedzy na temat stanu świadomości przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, urzędów pracy, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu na temat prognozowanej zmiany gospodarczej, co pozwoli na przygotowanie gospodarki regionalnej i lokalnego rynku pracy do zmiany gospodarczej w zakresie energetyki, budownictwa i transportu.

 

Uzasadnieniem dla realizacji projektu była konieczność zebrania danych na temat:

 1. stanu przygotowania przedsiębiorstw do przejścia na technologie energooszczędne
 2. jakich fachowców i w jakiej liczbie będzie potrzebował regionalny rynek pracy w związku ze zmianą gospodarczą
 3. wysokości prognozowanego wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
 4. planowanych redukcji zatrudnienia w związku ze wzrostem cen energii
 5. realnego potencjału w zakresie oszczędzania energii i rozwoju OZE
 6. stanu wiedzy administracji lokalnej, przedsiębiorstw i społeczeństwa na temat skutków wdrożenia gospodarki niskoemisyjnej
 7. poziomu akceptacji społecznej dla spodziewanych zmian gospodarczych.

 

Badanie zostało zrealizowane w oparciu o 4 narzędzia badawcze:

 • analiza danych zastanych (Desk research)
 • wywiad CAWI (computer-assisted web interview)
 • indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
 • analiza SWOT.

 

Wyniki badania zaprezentowane zostały przez ekspertów CBI Pro-Akademia na konferencji podsumowującej, która odbyła się w dniu 23.02.2012 r. na Politechnice Warszawskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badania można znaleźć tutaj.

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Newsletter