CBI Pro-Akademia

Aktualności

Konferencja dla pracujących umysłowo

15-10-2011
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Pani Dorota Ryl oraz Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości UM – Pan Janusz Baranowski, którzy podkreślili wagę i istotę tematu konferencji w kontekście znaczenia województwa łódzkiego, jako regionu opartego na wiedzy oraz życzyli uczestnikom owocnych obrad.

Pierwszy blok tematyczny rozpoczęła Pani Prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Ewa Kochańska, która dokonała prezentacji podprojektów, powstałych w ramach projektu głównego „Bioenergia dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”. Następnie wskazała na potencjalne możliwości zgłoszeń patentowych, technologii wypracowanych przez Doktorantów - uczestników projektu. Dr Ewa Kochańska podkreśliła także istotę tematu obrad oraz problemy, które wynikają z niejasności interpretacji pojęcia własności intelektualnej.
 
 
Kolejnym prelegentem był Pan Adam Perłowski – Ekspert z Departamentu Badań Przemysłowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Perłowski zapoznał uczestników konferencji z podstawowymi informacjami dotyczącymi ochrony własności przemysłowej oraz procedurami i rolą, jaką w tym wszystkim pełni Urząd Patentowy RP. Ekspert wykorzystując przykłady z praktyki oraz życia codziennego w bardzo jasny i zrozumiały sposób wyłożył swój temat. Po prezentacji odbyła się krótka dyskusja dotycząca różnic między procedurą patentową polską, europejską, a międzynarodową.

 
 
Pierwszy panel zakończyła Pani prof. Urszula Promińska z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pani Profesor jest uznaną specjalistką w zakresie prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ekspert poprowadził wystąpienie pt. „Sytuacja doktorantów i pracowników naukowych w kontekście własności intelektualnej” Pani profesor zwróciła uwagę na ustawy, które przyczyniły się do rozwoju innowacyjności oraz lawinowego wzrostu patentów w Stanach Zjednoczonych oraz krajach europejskich. Uznała także, iż nieodzowny jest kompromis między ochroną praw osobistych twórcy a prawami majątkowymi. „Twórca ma prawo do autorstwa, natomiast prawo majątkowe przysługuje instytucji, która stworzyła warunki dla powstania rezultatu wysiłku intelektualnego”. Po wystąpieniu Pani Profesor nastąpiła burzliwa dyskusja dotycząca praw własności do wynalazków stworzonych przez doktorantów, nie będących jednak w stosunku pracy z Uczelnią.

Po przerwie kawowej, podczas której uczestnicy mieli możliwość swobodnej rozmowy z panelistami, wystąpiła Pani Paulina Kosmowska – Menedżer Centrum Transferu Technologii PŁ, która zaprezentowała stanowisko PŁ wobec uzyskiwania praw ochronnych na innowacyjne rozwiązania wypracowywane przez doktorantów i pracowników naukowych PŁ. Pani Kosmowska zaprezentowała drogę, którą musi przejść potencjalny wynalazek oraz jego autor, który chce się ubiegać o ochronę patentową.
 
 
Kolejnym prelegentem był Pan Wojciech Zajączkowski, który jest W-ce Dziekanem Okręgu Łódzkiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Zapoznał on uczestników konferencji z procedurą pozyskiwania praw ochronnych na innowacyjne rozwiązania wypracowane przez doktorantów i pracowników UŁ.

Po prezentacji Pana rzecznika o zabranie głosu poproszona została Pani Ewa Postolska – Prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego „Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii”. Wystąpienie Pani Prezes dotyczyło pomocy UŁ dla doktorantów i pracowników uczelni w komercyjnym wykorzystywaniu wyników prac naukowych oraz przygotowania do komercjalizacji i komercjalizacji. Podczas wystąpienia prelegentka zaprezentowała również przykłady „anty-patentów”, co wpłynęło bardzo pozytywnie na rozluźnienie atmosfery po kilku godzinach konferencji. Następnie przeszła do procedury oraz przykładów firm, którym pomógł Akcelerator Technologii.

Konferencję zakończyło wystąpienie Pana dr Bartłomieja Kurzyka, reprezentanta Wydziału Zarządzania UŁ. Pan Doktor w ciekawy sposób przedstawił podstawowe zasady, na których powinna opierać się strategia marketingowa, a następnie przeszedł do marketingu innowacyjnych przedsięwzięć.
 
 

Całość dopełniła dyskusja prelegentów z uczestnikami konferencji.

 O konferencji w Łódzkich Wiadomościach Dnia

Newsletter