CBI Pro-Akademia

Aktualności

Ewaluacja projektów szkoleniowych w ramach POKL na Podkarpaciu

06-12-2010

Podczas regionalnego panelu ekspertów nasi ewaluatorzy zaprezentowali wyniki badania projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim. Zleceniodawcą badania był WUP w Rzeszowie.

Badanie realizowane było w celu uzyskania pogłębionej wiedzy na temat głównych kierunków wsparcia oferowanego w projektach szkoleniowych wyłonionych do dofinansowania w WUP w Rzeszowie. Zidentyfikowane zostały w jego ramach m.in. obszary/grupy docelowe pomijane/niedoreprezentowane w tego typu projektach realizowanych w województwie podkarpackim. Tematyka szkoleń finansowanych z EFS skonfrontowana została z potrzebami regionalnego rynku pracy  w celu ich lepszego powiązania.

Realizacja badania posłużyła usprawnieniu procesu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w zakresie realizacji wsparcia szkoleniowego.

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem kompleksowej metodologii opartej na 10 narzędziach ewaluacyjnych, m.in. badaniach FGI, IDI, benchmarking, case-studies.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację badania za dobrą współpracę.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Newsletter