CBI Pro-Akademia

Aktualności

Bioenergia dla Regionu: Na drodze do gospodarki niskoemisyjnej

20-06-2011

Organizatorem konferencji NEUF – New Energy User Friendly była Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji. Ciało to powołane zostało przez Ministra Gospodarki i ma charakter doradczy. Głównym celem Rady jest optymalizacja procesu redukcji emisji jako podstawowego narzędzia ochrony klimatu. Celem uzupełniającym jest przekonanie społeczeństwa co do zasadności działań na rzecz ochrony klimatu. W skład jej gremium wchodzi wielu wybitnych specjalistów z dziedziny energetyki, m.in. prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Rady, prof. Michał Kleiber, dr inż. Janusz Steinhoff, prof. Krzysztof Żmijewski – Sekretarz Generalny.

SRNPRE składa się z 17 grup roboczych, mi.in: ds. prawa, ds. ekonomicznych, nauki i edukacji, pakietu klimatycznego, czystych technologii węglowych.

Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji jest Patronem projektu SDG Pro-Akademia pt.: „Bioenergia dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”.

Konferencja podzielona była na 3 sesje:

· Sesja 1: poświęcona była tematom związanym z redukcją emisji. Przewodniczył jej prof. Michał Kleiber. Wśród panelistów pojawił się także Premier Waldemar Pawlak, który przedstawił program działań rządu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

· Sesja 2: poświęcona była inwestycjom w OZE w Polsce oraz ich finansowaniu. Sesji przewodniczył Pan dr Dariusz Ledworowski – Przewodniczący Grupy ds. Finansów Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. W sesji tej zaprezentowała się europejska oraz Polska czołówka firm elektroenergetycznych, m.in. EDF, PSE Operator, czy też SPEC. Wielu panelistów zwracało uwagę na wysokie koszty związane z energetyką konwencjonalną oraz na znaczenie smart grids (inteligentnych systemów elektroenergetycznych), które zakładają rozwój komunikacji między wszystkimi uczestnikami rynku energii, co wpłynie na zmniejszenie kosztów oraz racjonalność energetyczną. Uzupełnieniem sesji były wypowiedzi przedstawicieli firmy Ernst&Young oraz Towarowej Giełdy Energii dotyczące potencjału inwestycyjnego w energetyce w Polsce oraz market coupling (handel energią na rynku wewnątrzwspólnotowym)

· Sesja 3: poświęcona była działaniom legislacyjnym: ustawie o odnawialnych źródłach energii, ustawie o promocji wysokoefektywnych źródeł energii elektrycznej, ustawie o promocji kogeneracji (w kontekście pojawiającej się szansy na wykorzystanie krajowych zasobów gazu łupkowego).

Konferencji towarzyszyło także otwarte posiedzenie Prezydium SR NPRE. Sesję poprowadził prof. Michał Kleiber, rozpoczynając ją listem otwierającym od prof. Jerzego Buzka. Tematem posiedzenia była prezentacja Białej Księgi, czyli założeń w zakresie redukcji oraz budowy gospodarki niskoemisyjnej. Profesor Michał Kleiber przedstawił zagrożenia związane ze zjawiskiem carbon leakage, natomiast prof. Krzysztof Żmijewski propozycje i kierunki dalszych działań. Sugestie Ministerstwa Środowiska zaprezentował Pan Minister Andrzej Kraszewski, zwracając uwagę na istotę redukcji emisji oraz konieczność inwestowania w OZE. Debata toczyła się także wobec kontrowersyjnych projektów związanych z technologią CCS. Swoje stanowisko prezentował dr inż. Paweł Skowroński – PGE SA oraz Pan Marcin Karolec – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Konferencja stała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym.
 

Newsletter