CBI Pro-Akademia

Aktualności

Bezpłatne doradztwo środowiskowe dla MŚP

18-05-2011

Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja do projektu „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”. W ramach projekt zostaną zrealizowane następujące usługi:

Komponent I

Etap 1 . Przygotowanie do audytu środowiskowego, którego celem będzie:
- określenie czy przedsiębiorca należycie wywiązuje się z wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska;
- wskazanie obszarów niezgodności z wymaganiami Prawa ochrony środowiska i sformułowanie działań zaradczych;
- utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska w działalności gospodarczej.
Etap II. Wsparcie przy wdrożeniu działań zaradczych, sformułowanych w rekomendacjach z audytu środowiskowego;

W ramach komponentu I konsultanci weryfikować będą ogólne wymagania prawa ochrony środowiska, związane z gospodarką odpadami, emisją do powietrza, gospodarką wodno-ściekową, recyklingiem oraz odzyskiem opakowań i produktów, a także pozostałą działalnością wpływającą na środowisko. Wynikiem tak przeprowadzonego audytu będzie raport, w którym przedsiębiorca otrzyma informacje dotyczące stanu faktycznego jego firmy związanego z przestrzeganiem prawa ochrony środowiska oraz wskazanie, co należy zrobić, aby działalność była prowadzona zgodnie z przepisami środowiskowymi. Kolejnym etapem usługi będzie wsparcie przy wdrażaniu rekomendacji określonych w raporcie. Doradca pomoże przedsiębiorcy w uzyskaniu koniecznych pozwoleń, zaprowadzeniu wymaganej prawem dokumentacji, dokonaniu niezbędnych zgłoszeń

Przygotowanie do audytu środowiskowego jak i doradztwo będą przeprowadzali doświadczeni eksperci, audytorzy Systemu zarządzania Środowiskowego ISO14000, akredytowani przez PARP


Komponent II

Szkolenia i warsztaty z zakresu wykorzystania narzędzi, pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Korzyści z udziału przedsiębiorstwa w usłudze pilotażowej - przygotowanie do audytu środowiskowego, doradztwo
1. Ocena zgodności działania przedsiębiorstwa z przepisami ochrony środowiska (kontrola dokumentacji, realizacji wymagań prawnych):
• spełnienie wymogów formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska (ocena konieczności posiadania odpowiednich decyzji środowiskowych niezbędnych do funkcjonowania firmy zgodnie
z przepisami prawa ochrony środowiska)
• spełnienie obowiązków związanych ze sprawozdawczością środowiskową (ocena konieczności prowadzenia odpowiedniej sprawozdawczości w zależności od rodzaju wpływu na środowisko)
• spełnienie obowiązków związanych z ewidencjonowaniem (ocena konieczności ewidencjonowania aspektów środowiskowych)
2. Świadomość ewentualnych braków w realizacji wymagań prawno – administracyjnych, a następnie uregulowanie ich pozwoli na systematyczne prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości środowiskowej, co z kolei uchroni przedsiębiorstwo przed karami i opłatami podwyższonymi (za nieprawidłową gospodarkę opłatami jest to kara w wysokości 10 000 zł).
3. Świadomość ewentualnych braków w realizacji wymagań prawno – dokładna ocena realizacji zadań środowiskowych pozwoli na sprocedurowanie działań (harmonogramy obowiązków, gotowe szablony, aktualne dokumenty) co pozwoli na systematyczną i łatwiejszą pracę.
4. Przygotowanie do audytu środowiskowego pozwoli na pozyskanie cennej wiedzy przez pracowników firmy
z zakresu koniecznych decyzji, sprawozdań, ewidencjonowania środowiskowego
5. Nieustający proces doskonalenia organizacji poprzez uruchamiane działań korygujących, zapobiegawczych oraz doskonalących
6. Polepszenie wizerunku firmy w oczach klienta, kontrahentów poprzez zaprezentowanie przedsiębiorstwa jako świadomego swoich wpływów na środowisko naturalne i prowadzącego swój biznes z ich uwzględnieniem
7. Stworzenie i utrzymywanie narzędzi pomagających gromadzić informacje z otoczenia firmy (skargi i doniesienia) dotyczących jej wpływów na środowiskowo, analizować te dane/informacje i wykorzystywać do ciągłego doskonalenia swojego systemu i swojej działalności,
 

Udział w usłudze jest całkowicie bezpłatny !!!!!!!!!!!

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową projektu oraz niezbędną dokumentacją

Newsletter