CBI Pro-Akademia

dr hab. Istvan Pócsi

Obszar naukowy:Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina naukowa:Nauki chemiczne
Główna afiliacja:Uniwersytet Debreczyński

Profil

Prof. Pócsi ukończył studia z dziedziny chemii w 1985 r., otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W 1993 r. otrzymał stopień kandydata nauk w dziedzinie chemii, a w 2009 r. został doktorem Węgierskiej Akademii Nauk w dziedzinie biologii. Od 2000 r. ma on również habilitację w tej dziedzinie, nadaną przez Wydział Medyczny Uniwersytetu w Debreczynie, a od 2003 r. kieruje Katedrą Biotechnologii i Mikrobiologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Techniki. W 2011 r. został profesorem zwyczajnym tejże katedry. W międzyczasie odbył dłuższe wizyty badawcze w King’s College w Londynie oraz na Uniwersytecie Stanowym Oklahoma dzięki takim grantom jak np. Fulbright Research Fellowship.

Do tej pory 165 jego prac naukowych zostało opublikowanych lub przyjętych do druku w międzynarodowych lub węgierskich czasopismach z dziedziny biochemii, chemii klinicznej, mikrobiologii, mykologii, biotechnologii i genomiki. Jest także autorem dziewięciu rozdziałów w książkach, w tym dwóch w podręcznikach. Suma impact factorów jego artykułów wg roku publikacji 295,478, z 1662 niezależnymi cytowaniami. Jego aktualne zainteresowania badawcze dotyczą odpowiedzi na stres oksydacyjny różnych grzybów o wysokim znaczeniu dla przemysłu bądź biomedycyny, autolizy i apoptozy nitkowatego grzyba Aspergillus nidulans, identyfikacji i opisania białek odpowiedzialnych za reakcję na  stres u grzybów nitkowatych, generacji leków przeciwgrzybiczych opartych na białkach, rozwoju funkcjonalnych pokarmów, a także badań nad mykotoksynami wśród gatunków Aspergillus i Fusarium. Bierze także udział w pracach nad licznymi projektami z dziedziny badań podstawowych i stosowanych jako kierownik oraz członek zespołu badawczego, a także należy do rady starszych redaktorów czasopisma Journal of Basic Microbiology.

Link do strony www eksperta: http://orcid.org/0000-0003-2692-6453

Newsletter