CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Magdalena Mielczarska

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Profil

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i finansowania inwestycji OZE zdobyła pracując w Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej. Wykładowca na szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów działań 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ z zakresu zasad aplikacji o dofinansowanie projektów i kwalifikowalności wydatków. Członek Zespołu Oceny Projektów w Instytucji Wdrażającej działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ. Współpracuje w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, gdzie odpowiada za działalność Branżowego Punktu Kontaktowego 7 programu Ramowego. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Newsletter