CBI Pro-Akademia

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konsutlacji realizowanych w ramach projektu nZEB Ready

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „RODO”, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Innowacyjnej 9/11, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS pod numerem 0000171789 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP:7281919068, REGON:471342017, zwany dalej „Administratorem”.

 2. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: proakademia@proakademia.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konsultacji będących częścią projektu „nZEB Ready Zwiększenie gotowości rynku do wdrożenia budynków o niemal zerowym zużyciu energii", realizowanego przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. Projekt jest finansowany z programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 101033733

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to: imię, nazwisko, typ uczestnika, adres e-mail, numer telefonu. 

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji, przeprowadzenia i obsługi konsultacji– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; udokumentowania udziału w konsultacjach i ich rozliczenia – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w konsultacjach – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę w dowolnej formie. Takie wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

7. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi hostingu poczty elektronicznej, podmiotowi zapewniającemu obsługę IT konsultacjiń, podmiotowi zapewniającemu obsługę prawną, a jeżeli wymagają tego przepisy prawa również organom administracji publicznej.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozliczenia projektu nZEB Ready przez Komisję Europejską, tj. do 31.12.2029.

10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych, żądania ich usunięcia (w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, a także – o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – prawo przeniesienia danych.

11. Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

12. Może Pani/Pan też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie stanowi wymogu ustawowego czy umownego), natomiast brak ich podania uniemożliwia udział w wizycie studyjnej.

14. Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.