CBI Pro-Akademia

Polskie doświadczenia w transformacji gospodarki z rolniczej na usługowo – technologiczną

Data rozpoczęcia:2005-06-01
Data zakończenia:2005-12-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Konferencje i kongresy, Szkolenia
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP

Zamawiający

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy

Izba Przemysłowo-Handlowa Republiki Mołdowy

Izba Przemysłowo-Handlowa Republiki Mołdowy

lista projektów