CBI Pro-Akademia

Wizyty studyjne w ramach przyjętych strategii współpracy bilateralnej dla Programów Operacyjnych PL02, PL03, PL04

Data rozpoczęcia:2015-01-01
Data zakończenia:2016-12-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Zagraniczne wizyty studyjne
Zasięg projektu - kraj:, ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs
Źrodło finansowania:budżet RP, Fundusze Norweskie i EOG
Cel projektu:Przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa logistyczna specjalistycznych szkoleń wyjazdowych – wizyt studyjnych w Norwegii, w Islandii i w Polsce w latach 2014–2016.

O projekcie

Projekt obejmuje organizację szkoleń wyjazdowych w ramach Programów PL02, PL03 i PL04 do Norwegii, Islandii oraz w Polsce. 

Tematyka poruszana na każdym ze szkoleń będzie odpowiadać aktualnym uregulowaniom prawnym oraz poziomowi i zakresowi bieżącej wiedzy merytorycznej i technicznej w zakresie danego szkolenia. Podstawowym celem szkoleń jest ułatwienie wymiany doświadczeń, wirdzy, technologii i dobrych praktyk między beneficjentami a organizacjami z Państw-Darczyńców oraz propagowanie nowoczesnych innowacyjnych technologii z zakresu ochrony środowiska rozumiane jako wprowadzenie w temat oraz wizytowanie obektów. Będzie się to odbywać w kontekście relacji między agencjami rządowymi, pomiędzy potencjalnymi partnerami projektu, jak również w kontekście różnych organizacji i innych zainteresowanych stron.

Każda wizyta studyjna będzie obejmować wizytacje obiektów związanych z programem szkolenia, w trkacie której słuchacze będą mieli mieć możliwość poznania obiektów oraz zpoznania się ze stosowanymi w nich nowoczesnymi metodami i technologiami. Wizytacje obiektów w ramach szkoleń będą poparte prezentacjami, prelekcjami, indywidualnymi konsultacjami i omówieniem tematu, którego dotyczą.

Zamawiający

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

lista projektów