CBI Pro-Akademia

Innowacje - Środowisko - Energetyka. Zamień myślenie na wdrożenie!

Data rozpoczęcia:2013-08-01
Data zakończenia:2014-01-31
Status projektu:zakończony
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:środki prywatne
Cel projektu:Celem projektu było umożliwienie nawiązania kontaktu i wymiany informacji między przedsiębiorstwami oraz młodymi naukowcami ze Studenckich Kół Naukowych całej Polski oraz animowanie interdyscyplinarnej współpracy między nimi.

O projekcie

Podstawowym elementem projektu był ogólnopolski konkurs "Zamień myślenie na wdrożenie!", adresowany do studentów i doktorantów szkół wyższych w Polsce. Do projektu można było zgłosić projekty będące w fazie realizacji lub koncepcji z dziedzin takich jak: energetyka, ekologia, budownictwo, ekonomia, prawo i inne. Projekty powinny mieć charakter aplikacyjny oraz cechować się potencjałem biznesowym. 11 zespołów realizujących najciekawsze projekty, wybranych przez interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli świata nauki oraz biznesu, zostałó zaproszonych na Galę Finałową Konkursu- I Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych, które odbyło się 6 grudnia 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biorąc udział w Forum, Koła otrzymały unikatową szansę zaprezentowania swoich projektów naukowo-badawczych, a także zwiększenia swoich możliwości w zakresie pozyskania dofinansowania na prowadzone badania.

Do udziału w Forum, obok kół naukowych, zaproszone zostały również przedsiębiorstwa z branży energetycznej, w tym OZE, budownictwa, IT. Wybrane przez firmy projekty zostały objęte patronatem oraz wsparciem w trakcie realizacji.

 

 

Zamawiający

Polska Grupa Energetyczna SA

Polska Grupa Energetyczna SA

lista projektów