CBI Pro-Akademia

Wizyta studyjna do Szwecji w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Data rozpoczęcia:2011-10-17
Data zakończenia:2011-11-25
Status projektu:zakończony
Typ działania:Zagraniczne wizyty studyjne
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Cel projektu:Celem wyjazdu było pozyskanie wiedzy i doświadczeń Szwecji w obszarze energii odnawialnej i przeniesienie jej na grunt województwa łódzkiego.

O projekcie

Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. jak funkcjonuje oczyszczalnia ścieków z instalacją do produkcji biogazu i odzysku energii ze ścieków przy jednoczesnej produkcji chłodu. Delegaci odwiedzili również biogazownię produkującą biometan wykorzystywany, jako napęd silników spalinowych. Produkcja biogazu odbywa się z wydzielonej frakcji biologicznej odpadów (ok. 15 tyś. ton na rok) oraz dostaw rolniczych (traw, zielonych odpadów z rolnictwa).

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczącej planowania gospodarki odpadami na szczeblu gminnym zaprezentowanej przez przedstawicieli lokalnej gminy oraz pracowników biogazowni. Odwiedzili również stację paliw na biometan oraz zajezdnię autobusów napędzanych biometanem. Duże zainteresowanie oraz ożywioną dyskusję wzbudziła spalarnia odpadów, która spala 150 tyś. ton niesortowanych odpadów rocznie metodą tradycyjnego spalania w kotłach rusztowych produkowanych w Polsce. W przypadku niepełnego wykorzystania energii cieplnej, nadwyżkę ciepła wykorzystuje się do produkcji chłodu, który jest rozprowadzany w specjalistycznej sieci. Wszystkie te inwestycje biogazowe oraz spalarnia odpadów zaprezentowane w Szwecji są wypełnieniem zobowiązań unijnych dotyczących składowania frakcji palnej oraz frakcji biologicznej.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na terenie województwa łódzkiego.

 

 

 
 


 

 

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Partnerzy

Radscan Intervex AB

Radscan Intervex AB

lista projektów