CBI Pro-Akademia

Monitoring i ewaluacja Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej

Data rozpoczęcia:2010-10-25
Data zakończenia:2015-06-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Cyfryzacja
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:Celem projektu jest zapewnienie postępu w realizacji celów, założonych w Strategii rozwoju Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej (P-WKEC) na lata 2010-2015, a także umożliwienie bieżącego kontrolowania zgodności procesów z celami strategicznymi.

O projekcie

Na zlecenie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach do 2015 roku eksperci SDG Pro-Akademia będą prowadzić monitoring i ewaluację projektu Klastra, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Misją Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej jest wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego województw Polski Północno - Wschodniej i dobrobytu jego mieszkańców poprzez stworzenie sieci współpracy przedsiębiorców, instytucji i organizacji świadczących w Regionie usługi edukacyjne i doradcze w zakresie tworzenia, rozwoju, wdrażania i wykorzystania rozwiązań wykorzystujących szeroko rozumiane technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

Zamówienie realizowane przez SDG Pro-Akademia obejmie następujące etapy: 

  • Etap 1: opracowanie i wdrożenie Systemu Monitorowania i Ewaluacji Projektu Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej.
  • Etap 2: świadczenie okresowe monitorowania i ewaluacji działalności Projektu Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej do dnia 30.06.2015 r. zgodnie z opracowanym i wdrożonym Systemem.

 

Projekt będzie monitorowany w okresach kwartalnych pod kątem zgodności z harmonogramem, skuteczności, efektywności, zgodności w kontekście założonych celów, użyteczności i trwałości. Proces ten będzie miał charakter ewaluacji formatywnej, co umożliwi doskonalenie projektu w trakcie jego realizacji. Ma za zadanie dostarczyć również informacji pomocnych w przygotowaniu podobnych przedsięwzięć w przyszłości. 


Ewaluacja przeprowadzana będzie w trakcie realizacji projektu (ewaluacja mid-term) – umożliwi ewentualne korygowanie podjętych działań, tak aby osiągnąć zakładane rezultaty oraz na zakończenie (ewaluacja ex post), pozwalająca na podsumowanie realizowanego projektu oraz sprawdzenie oddziaływania projektu na uczestników.

 

Liderem projektu Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód sp. z o.o. w Suwałkach. Instytucją Pośredniczącą dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Eksperci

Aleksander Kochański

Aleksander Kochański

View more

Zamawiający

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach

lista projektów