CBI Pro-Akademia

PLASMAHYDROGEN
Produkcja wodoru poprzez elektrolizę plazmowej dla magazynowania energii elektrycznej z OŹE

Data rozpoczęcia:2021-06-01
Data zakończenia:2023-05-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Zagraniczne wizyty studyjne
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Osoby indywidualne
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:opracowanie nowej technologii wydajnego wytwarzania wodoru z wykorzystaniem elektrolitycznej plazmy do kompensacji długoterminowych wahań produkcji energii ze źródeł odnawialnych

O projekcie

W ramach projektu zbadane zostały cztery możliwe sposoby zwiększania produktywności i wydajności energetycznej procesu elektrolizy plazmowej, określanego również jako kontaktowa elektroliza wyładowania jarzeniowego (Contact Glow Discharge Electrolysis - CGDE). Były to:

(1) wykorzystanie CO2 i produktu jego dysocjacji CO jako katalizatora (tzw. kataliza CO2);

(2) podejście hybrydowe łączące CGDE z następującymi po nim reakcjami na powierzchni katalizatora;

(3) zastosowanie grafitowej elektrody jarzeniowej; oraz

(4) wykonanie CGDE wody w warunkach próżni. 

Efektem prac było plazmowe elektrolityczne wytwarzanie wodoru do magazynowania energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, jako możliwy sposób kompensacji długoterminowych fluktuacji w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, np. wiatru i słońca. W ramach projektu powstała alternatywna technologia wytwarzania wodoru i prototyp elektrolizera wyładowania jarzeniowego. W przyszłości wykorzystanie technologii może przyczynić się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Projekt był współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach I edycji Programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence. Jednym z 5 zagranicznych naukowców, którzy uzyskali stypendium w ramach Programu Ulama, był Dr. Sergii Bespalko, młody naukowiec z Cherkasy State Technological University, który realizował projekt PLASMAHYDROGEN w CBI Pro-Akademia. Pozostali stypendyści przyjechali do Polski z CERNu, University of Southern California, Delft University of Technology, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Równolegle do Dr. Bespalko realizowali oni swoje projekty naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence to pierwszy w Polsce mechanizm, który dofinansował projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. W programie brały udział polskie uczelnie i instytuty oraz naukowcy, którzy wspólnie ubiegali się o finansowanie w ramach działań Komisji Europejskiej - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i których wnioski otrzymały tzw. pieczęć doskonałości (z ang. Seal of Excellence) od Komisji Europejskiej.

Informacje o wynikach badań są dostępne na podstronie projektu.

 

 

Eksperci

Sergii Bespalko

Sergii Bespalko

View more

Zamawiający

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

lista projektów