CBI Pro-Akademia

SUPERVALUE
Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

Data rozpoczęcia:2018-06-01
Data zakończenia:2020-09-30
Status projektu:zakończony
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza, Energia zrównoważona środowiskowo, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Zasięg projektu - kraj:,
Cel projektu:ocena możliwości wykorzystania koncepcji małej biorafinerii opartej na procesie zgazowania w wodzie nadkrytycznej (SCWG), w celu przekształcenia mokrych strumieni odpadów z szeroko rozumianego sektora pierwotnej produkcji rolnej i przetwarzania energii

O projekcie

 

Organiczne pozostałości odpadowe z branży rolno-spożywczej o wysokiej (> 50% w/w) zawartości wody stanowią poważny problem, a ich zagospodarowanie stanowi istotne wyzwanie dla naszego społeczeństwa na skalę europejską. Niezależnie od przyjętej polityki zagospodarowania odpadów, "wykorzystanie" w sensie destrukcji lub składowania jest dalekie od optymalnego. Ponieważ strumienie te zawierają znaczną ilość frakcji organicznej, można je uznać za nośnik energii chemicznej. Ponadto zawierają one całą gamę związków nieorganicznych, bardzo atrakcyjnych z ekonomicznego punktu widzenia. Niektóre z nich już dziś są rzadkie lub też ich wyczerpanie prognozuje się w najbliższej przyszłości (np. fosfor). Celem projektu SUPERVALUE była ocena możliwości wykorzystania koncepcji małej biorafinerii opartej na procesie zgazowania w wodzie nadkrytycznej (SCWG), w celu przekształcenia mokrych strumieni odpadów z szeroko rozumianego sektora pierwotnej produkcji rolnej i przetwarzania energii w wartościowy gaz palny oraz wykorzystania płynnych jak i stałych strumieni odpadowych do ekstrakcji i odzysku pierwiastków P, N, Mg lub innych.

Projekt SUPERVALUE ("Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych poprzez odzysk energii i ekstrakcję cennych pierwiastków z części nieorganicznej z wykorzystaniem koncepcji małej biorafinerii bazującej na procesie SCWG") zrodził się z potrzeby wyjścia poza aktualny stan techniki poprzez nowatorskie podejście do kwestii zagospodarowania mokrych pozostałości biologicznych (np. odpadów z owoców i warzyw), gdzie efektywność energetyczna jest kluczową cechą nie tylko procesu obróbki, ale także przyjaznych dla środowiska produktów tego procesu: nowych produktów rynkowych na bazie odzyskanych substancji i biopaliw zsyntetyzowanych w celu dywersyfikacji łańcucha dostaw energii. To dwutorowe podejście do ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej zostało rozwinięte w oparciu o interdyscyplinarne badania dotyczące technologii SCWG i pozyskiwania energii ze wszystkich możliwych strumieni odpadowych wraz z procedurami odzyskiwania zasobów. Celem SUPERVALUE był znaczący wkład w realizację długoterminowego celu UE, jakim jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Kluczowymi wyzwaniami była optymalizacja procesu SCWG poprzez krytyczną ocenę wskaźników wydajności w kategoriach technicznych, ekonomicznych i oceny cyklu życia (LCA). Zaproponowane i ocenione zostały potencjalne drogi wykorzystania wytworzonego gazu, w tym poligeneracja i (bio)synteza. W ramach projektu zostały opracowane i poddane ocenie 4 różne scenariusze (studia przypadków) w celu dostosowania ogólnego schematu i właściwości proponowanego systemu do potrzeb różnych typów użytkowników końcowych. Ich dogłębna analiza ekonomiczna i ekologiczna pozwoliła na zdefiniowanie ekonomicznej uniwersalności koncepcji SUPERVALUE.

Projekt SUPERVALUE był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS: ,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems” i realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

  • Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Polska (Lider Konsorcjum)
  • Fresh World Int. Sp. z o.o., Polska
  • Technische Universiteit Delft, Holandia

Eksperci

Karina Michalska

Karina Michalska

View more
Marcin Siedlecki

Marcin Siedlecki

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Fresh World Int. Sp. z o.o.

Fresh World Int. Sp. z o.o.

Uniwersytet Techniczny w Delft

Uniwersytet Techniczny w Delft

lista projektów