CBI Pro-Akademia

Przepływowy reaktor do badań syntez i procesów z automatyzacją

Data rozpoczęcia:2020-04-01
Data zakończenia:2021-01-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Industry 4.0
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki prywatne
Cel projektu:Celem projektu jest opracowanie nowego produktu: przepływowego reaktora do badań syntez i procesów z automatyzacją.

O projekcie

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu, jakim jest przepływowy reaktor do badań syntez i procesów z automatyzacją. Reaktor ma pracować w trybie ciągłego dozowania cieczy oraz gazu do ciśnieniowego zbiornika w geometrii wydłużonego walca, wypełnionego odpowiednim złożem w celu optymalnego zmieszania reaktantów oraz ciągłego odbierania produktu w kontrolowanych temperaturach. System dedykowany jest reakcjom wymagającym wysokich ciśnień do nie mniej niż 100 bar, wysokich temperatur do nie mniej niż 200 st. C, kontroli przepływu nie mniej niż jednej cieczy w zakresie nie mniejszym niż od 0,1 ml/min do 5 ml/min oraz nie mniej niż jednego gazu dozowanego z butli lub instalacji. Reaktor będzie wykorzystywany przez naukowców w celach badawczych nad innowacyjnymi materiałami i procesami. Rozwiązanie będzie otwarte na rozbudowę, będzie zapewniać zdalne sterowanie, archiwizację danych oraz zaprogramowanie parametrów w prosty sposób, bez specjalistycznej znajomości budowy i obsługi sterowników. CBI Pro-Akademia wykona projekt rozbudowy systemu do obsługi wielofunkcyjnych, zautomatyzowanych badań z kontrolą przepływu nie mniej niż czterech cieczy, nie mniej niż trzech gazów reakcyjnych oraz kontrolowanej temperaturowo strefy wstępnej przedreakcyjnej, tzw. preheating. W proces opracowania i wdrażania innowacji zaangażowani będą końcowi użytkownicy - m.in. w zakresie identyfikacji potrzeb, testowania prototypu z ich udziałem, recenzowania oraz wniosków i podsumowania wdrożenia. Najważniejszym rezultatem projektu jako całości będzie rozpoczęcie oferowania nowego produktu przez przedsiębiorstwo, który przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu i oferty firmy, zwiększenia jej przychodów, a także możliwości realizacji innych innowacyjnych projektów.

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający

ZOTO NK Sp. z o.o.

ZOTO NK Sp. z o.o.

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter