CBI Pro-Akademia

Zgłoszenie na szkolenia w ramach projektu nZEB Ready

Formularz zgłoszeniowy - szkolenia nZEB Ready

Pomimo implementacji przepisów dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w krajach członkowskich UE, koncepcja budynku o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) wciąż nie jest powszechnie wdrażana w UE. Badania wykazują, że niewystarczające umiejętności pracowników sektora budowlanego są jedną z głównych barier rozwoju nZEB. Istniejące kursy kwalifikacyjne i programy szkoleniowe są niezadowalające i zbyt słabo rozwinięte, aby sprostać wyzwaniu jakim jest skuteczne wdrażanie nZEB. Dodatkowo, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w przypadku remontów i budowy nowych budynków nie jest zwykłą praktyką. Pomimo silnego politycznego nacisku na wdrażanie standardu nZEB i głębokiej modernizacji budynków, tradycyjnie konserwatywny rynek nieruchomości powoli przyjmuje nowe standardy i praktyki budowlane, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym.

Aby odpowiedzieć na powyższe wyzwania i wykorzystać pojawiające się możliwości, projekt nZEB Ready oferuje szkolenia mające na celu poprawę umiejętności z zakresu efektywności energetycznej pracowników i specjalistów sektora budowlanego. Od października 2022 do czerwca 2023 r. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia zorganizuje następujące 14-godzinne bezpłatne szkolenia:

  1. Systemy zacieniania budynków
  2. Projektowanie bioklimatyczne
  3. Kompetencje inżynierskie dla nZEB – budownictwo
  4. Kompetencje inżynierskie dla nZEB – instalacje
  5. Kompetencje wykonawcze dla nZEB – budownictwo
  6. Kompetencje wykonawcze dla nZEB – instalacje
  7. Testy szczelności budynków
  8. Badania termowizyjne budynków
  9. nZEB w praktyce

Harmonogram szkoleń zostanie ogłoszony we wrześniu 2022 r. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniach? Wypełnij poniższe zgłoszenie, a otrzymasz od nas powiadomienie o uruchomieniu zapisów. 

 

 

Projekt nZEB Ready jest finansowany z programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 101033733.

 

Imię*

Nazwisko*

Reprezentowana instytucja*

E-mail*

Jestem zainteresowana/y udziałem w szkoleniu:*

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

Klauzula informacyjna

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „RODO”, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia informuje, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Innowacyjnej 9/11, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS pod numerem 0000171789 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP:7281919068, REGON:471342017, zwany dalej „Administratorem”.

 

2. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: proakademia@proakademia.eu.

 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji szkoleń będących częścią projektu „nZEB Ready Zwiększenie gotowości rynku do wdrożenia budynków o niemal zerowym zużyciu energii", realizowanego przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. Projekt jest finansowany z programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 101033733

 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to: imię, nazwisko, reprezentowana instytucja, adres e-mail.

 

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji, przeprowadzenia i obsługi wizyt studyjnych– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; udokumentowania udziału w webinarze i jego rozliczenia – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w wizycie studyjnej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

6. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę w dowolnej formie. Takie wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 

7. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi hostingu poczty elektronicznej, podmiotowi zapewniającemu obsługę IT webinaru, podmiotowi zapewniającemu obsługę prawną, a jeżeli wymagają tego przepisy prawa również organom administracji publicznej.

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozliczenia projektu nZEB Ready przez Komisję Europejską, tj. do 31.12.2029.

 

10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych, żądania ich usunięcia (w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, a także – o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – prawo przeniesienia danych.

 

11. Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

12. Może Pani/Pan też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.

 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie stanowi wymogu ustawowego czy umownego), natomiast brak ich podania uniemożliwia udział w wizycie studyjnej.

 

14. Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter