CBI Pro-Akademia

Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie MŚP

Start date:2008-05-01
Completion date:2008-12-31
Project status:finished
Scope of the project - Country:,
Aim of the project:Celem projektu była poprawa sytuacji ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw dzięki podejmowaniu przez nie eksportu na Jednolity Rynek Europejski oraz tworzenie klimatu sprzyjającego integracji z Unią Europejską i Światową Organizacją Handlu.

About the project

Projekt był realizowany na Wschodniej Ukrainie i swoim zasięgiem objął obszar ok. 225 tys.km2 i jego dorosłych mieszkańców czyli ok. 14,5 mln osób.

Projekt adresowany był do:

 • małych i średnich przedsiębiorstwa z potencjałem eksportowym;
 • organizatorów eksportu; 
 • administracji lokalnej;
 • studentów i doktorantów, specjalizujących się w tematyce eksportu na Jednolity Rynek UE; 
 • mediów – dziennikarze lokalnych periodyków.

W ramach projektu miały miejsce następujące grupy działań:

I. Szkolenia

 • Komponent I: na temat zasad handlu w ramach Światowej Organizacji Handlu organizowane we współpracy organizacyjno - logistycznej z partnerem ukraińskim - Charkowską Izbą Przemysłowo- Handlową.

  Szkolenia odbyły się w Charkowie. Przeprowadzono 40 godz. Szkoleń, w których uczestniczyli: przedstawiciele (pracownicy, właściciele) małych i średnich przedsiębiorstw- różne branże, organizatorzy eksportu – Izby Przemysłowo- Handlowe, administracja lokalna (przedstawiciele Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego), dziennikarze lokalnych periodyków.

  W szkoleniach komponentu I udział wzięło 190 przedsiębiorców.

 • Komponent II: na temat marketingu eksportowego oraz techniki i organizacji wymiany handlowej z partnerami z WTO, ze szczególnym uwzględnieniem UE we współpracy z Charkowską Izbą Przemysłowo- Handlową .

  Szkolenia odbywały się w Charkowie, Dniepropietrowsku, Doniecku, Ługańsku.

II. Konferencje informacyjne w:
1. Charkowie - podsumowanie szkoleń na Ukrainie
2. Łodzi - podsumowanie projektu

III. Wizyta studyjna grupy 30 ukraińskich przedsiębiorców w Polsce

IV. Prezentacja potencjału eksportowego Wschodniej Ukrainy w Instytucie Europejskim

V. Strona internetowa.

Dowodem na trafność zaoferowanej tematyki (tak aktualnej dla Ukrainy) oraz uznania dla wiedzy i profesjonalizmu wykładowców jest o wiele większa liczba przeszkolonych osób i firm niż zakładano. Początkowo zakładaliśmy przeszkolenie 540 uczestników (w tym przedsiębiorców, przedstawicieli administracji lokalnej, organizatorów eksportu studentów i pracowników naukowych), w efekcie zostało przeszkolonych 704 uczestników.

Dużym wyzwaniem dla Organizatorów było skompletowanie grupy uczestników wizyty studyjnej do Polski, z uwagi na ogromne zainteresowanie kilkudziesięciu osób. Podstawowym kryterium zakwalifikowania się uczestników do wyjazdu było opracowanie oferty eksportowej firmy w języku angielskim i/lub polskim.

Zostały zrealizowane następujące bezpośrednie cele projektu:

 • przekazano realne wsparcie merytoryczne i materialne dla ukraińskich MŚP z potencjałem eksportowym;
 • podniesiona została wiedza MŚP na temat nowoczesnego handlu międzynarodowego i zasad wchodzenia na rynki WTO, a w szczególności na Jednolity Rynek Europejski;
 • wzbogacono wiedzę studentów handlu zagranicznego w ramach WTO;
 • dokonał się transfer polskich doświadczeń w zakresie rozwijania eksportu;
 • umożliwiono zaprezentowanie ukraińskim firmom swojej oferty eksportowej;
 • zwiększono świadomość społeczną obywateli Ukrainy w zakresie akcesji kraju do Światowej Organizacji Handlu; 
 • przekazano polskiemu społeczeństwu wiedzy o pomocy rozwojowej.

Realizacja powyższych celów pozwoli na przyśpieszenie rozwoju sektora MŚP na Wschodniej Ukrainie. Nawiązane przez ukraińskie MŚP kontakty handlowe z polskimi partnerami pozwolą na podjęcie w najbliższym czasie eksportu na Jednolity Rynek Europejski.
 

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 roku

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Purchaser

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs

Partners

Kharkov Chamber of Commerce and Industry

Kharkov Chamber of Commerce and Industry

news list