CBI Pro-Akademia

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Start date:2011-05-01
Completion date:2012-02-29
Project status:finished
Topic:Bioeconomy, Sustainable Energy
Aim of the project:Projekt miał na celu zebranie kompleksowej wiedzy na temat stanu świadomości przedsiębiorstw oraz kluczowych interesariuszy województwa mazowieckiego na temat prognozowanych zmian związanych z przechodzeniem do gospodarki niskoemisyjnej.

About the project

Uzasadnieniem dla realizacji projektu była konieczność zebrania danych na temat:

 1. stanu przygotowania przedsiębiorstw do przejścia na technologie energooszczędne
 2. jakich fachowców i w jakiej liczbie będzie potrzebował regionalny rynek pracy w związku ze zmianą gospodarczą
 3. wysokości prognozowanego wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
 4. planowanych redukcji zatrudnienia w związku ze wzrostem cen energii
 5. realnego potencjału w zakresie oszczędzania energii i rozwoju OZE
 6. stanu wiedzy administracji lokalnej, przedsiębiorstw i społeczeństwa na temat skutków wdrożenia gospodarki niskoemisyjnej
 7. poziomu akceptacji społecznej dla spodziewanych zmian gospodarczych.

 

Badanie zostało zrealizowane w oparciu o 4 narzędzia badawcze:

 • analiza danych zastanych (Desk research)
 • wywiad CAWI (computer-assisted web interview)
 • indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
 • analiza SWOT.

 

Końcowe wyniki badania zostały zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt w lutym 2012 r. 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more

Purchaser

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

news list